شاروالی خوست ۲۸ پروژه را به ارزش ۳.۵ میلیون دالر تکمیل نموده است

شاروالی غزنی جلسه حسابدهی سال مالی گذشته را برگزار...

شاروالی غزنی جلسه حسابدهی سال مالی گذشته را برگزار نمود شاروالی غزنی مربوط ریاست عمومی انسجام امور شاروالی های اداره امور جلسه شفافیت و حسابدهی سال مالی (1402) را برگزار نمود و در آن در مورد فعالیت های سال گذش...

معلومات بیشتر

۱۳ قلم البسه باب وزارت دفاع ملی آفر گشایی شد

۱۳ قلم البسه باب وزارت دفاع ملی آفر گشایی شد ریاست تدارکات ملی ریاست عمومی اداره امور جلسه آفرگشایی ۱۳ قلم البسه باب قطعات و جزوتام های مرکزی و ساحوی وزارت دفاع ملی را با اشتراک نمایندگان شماری از شرکت های داو...

معلومات بیشتر

پروژه ۳۸ قلم قرطاسیه باب قطعات و جزوتام های اردوی...

پروژه ۳۸ قلم قرطاسیه باب قطعات و جزوتام های اردوی اسلامی ملی آفرگشایی شد پروژه تهیه و تدارک ۳۸ قلم قرطاسیه باب ضرورت قطعات و جزوتام های مرکزی و قول اردوهای ساحوی اردوی اسلامی ملی امروز در حضور هیئت آفرگشایی با...

معلومات بیشتر

کارکنان ۲۹ اداره تدارکاتی سیستم داوطلبی الکترونیکی...

کارکنان ۲۹ اداره تدارکاتی سیستم داوطلبی الکترونیکی (AETS) را فرا گرفتند به بیش از ۱۰۰ تن از کارمندان ۲۹ اداره تداکارتی در مورد سیستم داوطلبي الکترونیکی (AETS) سیستم تدارکات الکترونیکی و باز افغانستان آنلاین آگ...

معلومات بیشتر

پروژه 14 قلم اجناس مفروشاتی قطعات و جزوتام های ارد...

پروژه 14 قلم اجناس مفروشاتی قطعات و جزوتام های اردوی اسلامی ملی آفرگشایی شد پروژه تهیه و تدارک 14 قلم اجناس مفروشاتی ضرورت قطعات و جزوتام های مرکزی و قول اردوهای ساحوی اردوی اسلامی ملی امروز در حضور هیئت آفرگش...

معلومات بیشتر

پروژه ۷ قلم ملحقات بستر قطعات و جزوتام های اردوی ا...

پروژه ۷ قلم ملحقات بستر قطعات و جزوتام های اردوی اسلامی ملی آفرگشایی شد ریاست تدارکات ملی اداره امور ا.ا.ا، پروژه تهیه و تدارک ۷ قلم ملحقات بستر ضرورت قطعات و جزوتام های مرکزی و قول اردوهای ساحوی اردوی اسلامی...

معلومات بیشتر

آخرین خبر ها

ویدیو های بیشتر