اداره خط آهن کشور با شرکت قزاقستانی قرداد به امضا رساند

رئیس عمومی اداره امور؛ در حکومت اسلامی شفافیت در ا...

  امروز شنبه(۳ربیع الثانی) به مناسبت امتحان رقابتی ده ها بست مسلکی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی از جانب اداره اصلاحات اداری و خدمات ملکی ریاست عمومی اداره امور با اشتراک مقامات بلند پایه امارت اسلامی...

معلومات بیشتر

جلسهء اداری هفته‌وار اداره امور برگزار گردید

جلسهء اداری هفته‌وار ریاست عمومی اداره امور امارت اسلامی افغانستان امروز شبنه مورخ ( ۳ ربیع الثانی) تحت ریاست مولوی سیف الدین تائب معاون پالیسی و نظارت با حضور داشت مولوی عبدالسلام حقانی معاون مالی و اداری این اد...

معلومات بیشتر

اطلاعیه!

ریاست تدارکات ریاست عمومی اداره امور امارت اسلامی افغانستان در نظر دارد، تا قرارداد پروژه تدارک تایرباب وسایط مورد ضرورت ریاست محترم تخنیک و ترانسپورت ریاست عمومی اداره امور امارت اسلامی افغانستان را با شرکت تجارتی صد...

معلومات بیشتر

دوازدهمین جلسه کابینه؛ طرزالعمل ترتیب شده به منظور...

  در دوازدهمین جلسه کابینه امارت اسلامی افغانستان فیصله گردید تا طرزالعمل ترتیب شده از جانب وزارت اطلاعات و فرهنگ به منظور حفظ ارزش های جهادی، جهت غنامندی بیشتر آن، به همکاری اشخاص مرتبط و فنی بررسی و غرض...

معلومات بیشتر

اطلاعیه

ریاست تدارکات ریاست عمومی اداره امور امارت اسلامی افغانستان در نظر دارد، تا قرارداد تدارک مواد خوراکه و نوشیدنی مورد ضرورت ریاست محترم خدمات برای ریاست عمومی اداره امور امارت اسلامی افغانستان را با شرکت محترم سویفت آس...

معلومات بیشتر

آخرین خبر ها

ویدیو های بیشتر