روز نخست جلسه بزرگ علما با موفقیت به پایان رسید

جلسه شماره ۳۲ کابینه امارت اسلامی برگزار شد

جلسه کابینه امارت اسلامی تحت ریاست الحاج ملا محمد حسن آخند رئیس الوزرا و با حضور داشت سه معاونین ریاست الوزرا و وزیران سرپرست برگزار گردید.جلسه با تلاوت از آیات کلام الله مجید آغاز و سپس گزارش بررسی دوسیه های نا...

معلومات بیشتر

جلسه به منظور مبارزه با فساد اداری و حاکمیت قانون...

دومین جلسه هماهنگی به منظور مبارزه با فساد اداری و حاکمیت قانون میان ریاست عمومی اداره امور امارت اسلامی افغانستان و دفترسازمان ملل متحد ( UNAMA) در افغانستان، در اداره امور امارت اسلامی افغانستان برگزار گردید.ا...

معلومات بیشتر

جلسه شماره ۳۱ کابینه امارت اسلامی برگزار شد

جلسه شماره (31) کابینه امارت اسلامی افغانستان تحت ریاست رئیس الوزرا الحاج ملا محمد حسن آخند با حضور معاونین و سرپرست وزیران برگزار گردید.در ابتدای جلسه گزارش موضوعات مختلف که توسط هیئت مربوطه ارائه گردید؛ مورد ب...

معلومات بیشتر

جلسه به منظور بهبود هر چه بیشتر کارها و برنامه های...

جلسه هماهنگی به منظور بهبود هر چه بیشتر کارها و برنامه‌های بین وزارت خانه ها تحت رهبری شیخ نورالحق "انور" معاون انسجام امور دولت ریاست عمومی اداره امور ا.ا.ا، با اشتراک نماینده گان وزرات های امور خارجه، مالیه، دف...

معلومات بیشتر

جلسه سی‌ام کابینه امارت اسلامی برگزار شد

جلسه سی‌ام کابینه امارت اسلامی به ریاست الحاج محمد حسن آخند رئیس الوزراء، دایر گردید. ابتدا آیاتی چند از قرآن کریم تلاوت گردیده سپس بعد از سخنان رئیس الوزراء بر اساس آجندا در مورد موضوعات مختلف بحث صورت گرفت.

معلومات بیشتر

آخرین خبر ها

ویدیو های بیشتر