شاروالی خوست ۲۸ پروژه را به ارزش ۳.۵ میلیون دالر تکمیل نموده است

ریاست تدارکات ملی اداره امور دو جلسه آفرگشایی را ب...

ریاست تدارکات ملی اداره امور دو جلسه آفرگشایی را برگزار نمودمفتی سید بشیر شاه، آمر دارالانشاء ریاست تدارکات ملی ریاست عمومی اداره امور در جلسات آفر گشایی که تعدادی از داوطلبان اشترکت داشتند؛ می‌گوید، به همه...

معلومات بیشتر

امتحان الکترونیکی بست های خالی وزارت امور مهاجرین...

امتحان الکترونیکی بست های خالی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان اخذ گردید امتحان الکترونیکی ده‌ها بست خالی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان از طرف اداره اصلاحات اداری و خدمات ملکی ریاست عمومی اداره امور...

معلومات بیشتر

معاون نظارت و پالیسی ریاست عمومی اداره امور با سفی...

معاون نظارت و پالیسی ریاست عمومی اداره امور با سفیر ازبکستان دیدار نمودمولوی سیف الدین تائب معاون نظارت و پالیسی ریاست عمومی اداره امور روز یکشنبه (11صفر المظفر) با شادمانوف یادگار خواجه محمدوویچ سفیر جمهوری ازب...

معلومات بیشتر

جلسه به‌منظور شفافیت عواید برگزار شد

جلسه به‌منظور شفافیت عواید برگزار شددر جلسه به رهبری ریاست اقتصاد ملی و زیربنا های ریاست عمومی اداره امور که در آن نمایندگان وزارت های مالیه و معادن و پترولیم اشتراک داشتند، پیرامون شفافیت عواید بحث گردید.

معلومات بیشتر

سومین جلسه کابینه؛ در مورد کاهش قیمت برق بحث گردید

سومین جلسه کابینه؛ در مورد کاهش قیمت برق بحث گردیدعلاوه بر سایر فیصله ها و تصامیم در سومین نشست کابینه سال جاری هجری قمری، در مورد کاهش فیصدی ضایعات برق، کنترول معاشات، کاهش قیمت برق از طریق مفاهمه با کشور های ذ...

معلومات بیشتر

جلسه اداری ریاست عمومی اداره امور برگزار شد

جلسه اداری ریاست عمومی اداره امور برگزار شدامروز شنبه (11 صفرالمظفر/4 سنبله) جلسه هفته وار اداری ریاست عمومی اداره امور ا.ا.ا به ریاست مولوی سیف الدین تائب، معاون نظارت و پالیسی ریاست عمومی اداره برگزار شد.

معلومات بیشتر

آخرین خبر ها

ویدیو های بیشتر