جلسه نوزدهم کابینه امارت اسلامی برگزار شد

رئیس عمومی اداره امور با سرپرست سفارت بریتانیا از...

داکتر فضل محمود فضلی رئیس عمومی اداره امور ریاست جمهوری با داکتر اِین کولارد سرپرست سفارت بریتانیا در کابل از طریق ویدیو کنفرانس صحبت نمود. در این ویدیو کن...

معلومات بیشتر

رئیس عمومی اداره امور با وزیر دولت در امور شهدا و...

داکتر فضل محمود فضلی رئیس عمومی اداره امور ریاست جمهوری به آقای لعل الدین آریوبی وزیر دولت در امور شهدا و معلولین در ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری دیدار نمود.

معلومات بیشتر

تست ویروس کرونا در کشور بیشتر می شود

داکتر فضل محمود فضلی رئیس عمومی اداره امور ریاست جمهوری جلسه تخنیکی را در مورد بیشتر ساختن تست های ویروس کرونا با داکتر فیروز الدین فیروز وزیر صحت عامه کشور و...

معلومات بیشتر

رئیس عمومی اداره امور با سرپرست وزارت ارشاد، حج و...

داکتر فضل محمود فضلی رئیس عمومی اداره امور ریاست جمهوری با  مولوی عبدالحکیم منیب سرپرست وزارت ارشاد، حج و اوقاف کشور ملاقات نمود. در این ملاقات آقای فضلی از سهم فعال علما کشور در مبارزه...

معلومات بیشتر

رئیس عمومی اداره امور با سرپرست وزارت مخابرات و تک...

داکتر فضل محمود فضلی رئیس عمومی اداره امور ریاست جمهوری با محمد فهیم هاشمی سرپرست وزارت مخابرات و تکنالوژی دیدار کرد. در این ملاقات روی هماهنگی بیشتر میان...

معلومات بیشتر

آخرین خبر ها

آخرین ویدیو ها

ویدیو های بیشتر