# لوگو مستقل ریاست‌نینگ اسمی توضیحات تیلفون رقم وب سایت
1 ملی خوف‌سیزلیک عمومی ریاستی ملی خوف‌سیزلیک عمومی ریاستی .ملی خوف‌سیزلیک ریاستی ملی منفعت لردن حمایت قیلیش، برقرارلیک ... 01919 وب سایت
2 ملی رادیو تلویزیون عمومی ریاستی ملی رادیو تلویزیون عمومی ریاستی .مذکور رادیو- تلویزیون دولت رسانه سی بولیب دولت یوتوق لرینی نشر قیله د... 0202310728 وب سایت
3 جسم نی تربیت قیلیش عمومی ریاستی جسم نی تربیت قیلیش عمومی ریاستی جسم‌نی تربیت قیلیش و سپورت عمومی ریاستی مملکت نینگ اساسی قانونی 5... 0700289627 وب سایت