اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد ریاست تدارکات ملی، ریاست عمومی اداره امور امارت اسلامی افغانستان در نظر دارد تا به نمایندگی وزارت دفاع ملی قرارداد پروژه تهیه و تدارک (32) قلم قرطاسیه باب مورد ضرورت وزارت دفاع ملی(...

معلومات بیشتر

اعلان داوطلبی

اعلان داوطلبیریاست تدارکات ملی ریاست عمومی اداره امور ا.ا.ا به نمایندگی وزارت دفاع ملی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در این پروسه داوطلبی اشتراک نموده و نقل سافت شرطنامه مربوط را از

معلومات بیشتر

اطلاعیه تعدیل شماره 1 شرطنامه

اطلاعیه تعدیل شماره 1 شرطنامهریاست تدارکات ملی ریاست عمومی اداره امور ا.ا.ا به نمایندگی از د افغانستان برشنا شرکت قبلاً پروژه زیر را به اعلان داوطلبی سپرده بود که بالاثر سوالات داوطلبان در جلسه قبل از داوطلبی، د...

معلومات بیشتر

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

اطلاعیه تصمیم اعطای قراردادریاست تدارکات ملی، ریاست عمومی اداره امور امارت اسلامی افغانستان در نظر دارد تا به نمایندگی از وزارت دفاع ملی قرارداد پروژه تهیه و تدارک یک قلم بوت زرد ضرورت وزارت دفاع ملی، تحت شماره...

معلومات بیشتر

اعلان داوطلبی

اعلان داوطلبیریاست تدارکات ملی ریاست عمومی اداره امور ا.ا.ا به نمایندگی د افغانستان برشنا شرکت از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در این پروسه داوطلبی اشتراک نموده و نقل سافت شرطنامه مربوط را از

معلومات بیشتر