اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

اطلاعیه تصمیم اعطای قراردادریاست عمومی اداره امور امارت ا.ا در نظر دارد قرارداد پروژه تدارک گاز مایع مورد ضرورت ریاست خدمات برای ریاست عمومی اداره امور امارت ا.ا دارای تشخیصیه نمبــــر AOP/G/004/1403/NCB را با ش...

معلومات بیشتر

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

اطلاعیه تصمیم اعطای قراردادریاست عمومی اداره امور امارت ا.ا در نظر دارد قرارداد پروژه تدارک میوه خشک مورد ضرورت ریاست محترم خدمات برای ریاست عمومی اداره امور امارت ا.ا دارای تشخیصیه نمبر AOP/G/003/1403/NCB را با...

معلومات بیشتر

اعلان داوطلبی

اعلان داوطلبیریاست تدارکات ملی ریاست عمومی اداره امور ا.ا.ا به نمایندگی وزارت دفاع ملی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در این پروسه داوطلبی اشتراک نموده و نقل سافت شرطنامه مربوط را از ویب‌...

معلومات بیشتر

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد   ریاست تدارکات ملی، ریاست عمومی اداره امور امارت اسلامی افغانستان در نظر دارد تا به نمایندگی وزارت دفاع ملی لات های ذیل قرارداد پروژه...

معلومات بیشتر

اطلاعیه مجدد تصمیم اعطای قرارداد

اطلاعیه تصمیم اعطای قراردادریاست تدارکات ملی، ریاست عمومی اداره امور امارت اسلامی افغانستان در نظر دارد تا به نمایندگی شاروالی کابل قرارداد پروژه امور ساختمان توسعه سرک اعتبار از ختم سرک شهرک امید سبز به سرک عرف...

معلومات بیشتر