اعلان داوطلبی

اطلاعیه تعدیل شماره (1) و ارایه توضیحات به سوالات...

اطلاعیه تعدیل شماره (1) و ارایه توضیحات به سوالات داوطلبان ریاست تدارکات ملی ریاست عمومی اداره امور ا.ا.ا به نمایندگی از شرکت مخابراتی افغان تیلی کام قبلاً این پروژه را به اعلان داوطلبی سپرده بود که بالاثر سوا...

معلومات بیشتر

اعلان داوطلبی

اعلان داوطلبیریاست تدارکات ملی ریاست عمومی اداره امور ا.ا.ا به نمایندگی از اداره تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان(اترا) از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در این پروسه داوطلبی اشتراک نموده و نقل ساف...

معلومات بیشتر

اعلان داوطلبی

اعلان داوطلبیریاست تدارکات ملی ریاست عمومی اداره امور ا.ا.ا به نمایندگی ریاست عمومی استخبارات از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در این پروسه داوطلبی اشتراک نموده و نقل سافت شرطنامه مربوط را از وی...

معلومات بیشتر

اعلان داوطلبی

اعلان داوطلبیریاست تدارکات ملی ریاست عمومی اداره امور ا.ا.ا به نمایندگی شاروالی کابل از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در این پروسه داوطلبی اشتراک نموده و نقل سافت شرطنامه مربوط را از ویب‌سا...

معلومات بیشتر

اعلان داوطلبی

اعلان داوطلبی ریاست عمومی اداره امور ا.ا.ا از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه ذیل اشتراک نموده و نقل سافت شرطنامه را در فلش دسک از ریاست تدارکات و یا از ویب سایت این اداره به دست آورده، آفرها...

معلومات بیشتر