اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد ریاست عمومی اداره امور ا.ا.ا در نظر دارد ، قرارداد پروژه تدارک مواد فلز کاری ضرورت ریاست تعمیرات، حفظ و مراقبت برای ریاست عمومی اداره امور دارای تشخیصیه نمبــــر AOP/G/022/1403/NCB را...

معلومات بیشتر

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

اطلاعیه تصمیم اعطای قراردادریاست عمومی اداره امور ا.ا.ا در نظر دارد قرارداد پروژه تدارک خوراکه و نوشیدنی مورد ضرورت ریاست خدمات برای ریاست عمومی اداره امور ا.ا.ا دارای تشخیصیه نمبــــر AOP/G/031/1403/NCBرا با شر...

معلومات بیشتر

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد   ریاست تدارکات ملی، ریاست عمومی اداره امور ا.ا.ا به نمایندگی از وزارت دفاع ملی در نظر دارد، قرارداد پروژه تهیه وتدارک شش قلم...

معلومات بیشتر

اطلاعیه تصمیم به اعطای قرارداد

اطلاعیه تصمیم به اعطای قرارداد ریاست عمومی اداره امور امارت اسلامی افغانستان در نظر دارد قرارداد پروژه اجناس آبرسانی و کانالیزاسیون مورد ضرورت ریاست تعمیرات، حفظ و مراقبت برای ریاست عمومی اداره امور امارت اسلامی...

معلومات بیشتر

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد   ریاست تدارکات ملی، ریاست عمومی اداره امور امارت اسلامی افغانستان در نظر دارد تا به نمایندگی از وزارت دفاع ملی تدارک 127 قلم ظروف باب...

معلومات بیشتر