اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

اعلان داوطلبی

اعلان داوطلبیریاست تدارکات ملی ریاست عمومی اداره امور ا.ا.ا به نمایندگی وزارت دفاع ملی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در این پروسه داوطلبی اشتراک نموده و نقل سافت شرطنامه مربوط را از

معلومات بیشتر

اطلاعیه تعدیل شماره 1 شرطنامه

اطلاعیه تعدیل شماره 1 شرطنامهریاست تدارکات ملی ریاست عمومی اداره امور ا.ا.ا به نمایندگی از شاروالی کابل قبلاً پروژه زیر را به اعلان داوطلبی سپرده بود که در شرطنامه پروژه متذکره تعدیل بمیان آمده است. داوطلبان محت...

معلومات بیشتر

اطلاعیه تعدیل شماره 1 شرطنامه

اطلاعیه تعدیل شماره 1 شرطنامهریاست تدارکات ملی ریاست عمومی اداره امور ا.ا.ا به نمایندگی از شاروالی کابل قبلاً پروژه زیر را به اعلان داوطلبی سپرده بود که در شرطنامه پروژه متذکره تعدیل بمیان آمده است. داوطلبان محت...

معلومات بیشتر

اطلاعیه تعدیل شماره یک

اطلاعیه تعدیل شماره یکریاست تدارکات ملی ریاست عمومی اداره امور ا.ا.ا به نمایندگی از شاروالی کابل قبلاً پروژه زیر را به اعلان داوطلبی سپرده بود که در شرطنامه پروژه متذکره تعدیل بمیان آمده است. داوطلبان محترم میتو...

معلومات بیشتر

اطلاعیه تعدیل شماره یک

اطلاعیه تعدیل شماره یکریاست تدارکات ملی ریاست عمومی اداره امور ا.ا.ا به نمایندگی از شاروالی کابل قبلاً پروژه زیر را به اعلان داوطلبی سپرده بود که در شرطنامه پروژه متذکره تعدیل بمیان آمده است. داوطلبان محترم میتو...

معلومات بیشتر