اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

اعلان داوطلبی

اعلان داوطلبیریاست تدارکات ملی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید، تا در پروسه داوطلبی زیر که عنوان آن ذکر است، اشتراک نموده و سافت کاپی شرطنامه را از ویب سایت این اداره بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق ش...

معلومات بیشتر

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

اطلاعیه تصمیم اعطای قراردادریاست تدارکات ملی اداره امور ا.ا.ا به نماینده گی از شاروالی کابل در نظر دارد پروژه امور ساختمان توسعه سرک از چهار ر اهی عبدالحق الی تنگی غارو (لات اول) تحت شماره داوطلبی NPD/KM/1402/W-...

معلومات بیشتر

اعلان داوطلبی

اعلان داوطلبی ریاست تدارکات ملی ریاست عمومی اداره امور ا.ا.ا به نمایندگی وزارت دفاع ملی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در این پروسه داوطلبی اشتراک نموده و نقل سافت شرطنامه مربوط را از ویب&zw...

معلومات بیشتر

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد   ریاست تدارکات ملی، ریاست عمومی اداره امور امارت اسلامی افغانستان در نظر دارد تا به نمایندگی وزارت دفاع ملی قرارداد پروژه تهیه یک قلم ګاز مایع وزارت د...

معلومات بیشتر

اعلان داوطلبی

اعلان داوطلبیریاست تدارکات ملی ریاست عمومی اداره امور ا.ا.ا به نمایندگی د افغانستان برشنا شرکت از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی زیر اشتراک نموده و سافت کاپی شرطنامه را از ویب سایت ای...

معلومات بیشتر