اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

اعلان داوطلبی

اعلان داوطلبیریاست تدارکات ملی ریاست عمومی اداره امور ا.ا.ا به نمایندگی شاروالی کابل از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در این پروسه داوطلبی اشتراک نموده و نقل سافت شرطنامه مربوط را از ویب‌سا...

معلومات بیشتر

اعلان داوطلبی

اعلان داوطلبیریاست تدارکات ملی ریاست عمومی اداره امور ا.ا.ا به نمایندگی شاروالی کابل از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در این پروسه داوطلبی اشتراک نموده و نقل سافت شرطنامه مربوط را از ویب‌سا...

معلومات بیشتر

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

اطلاعیه تصمیم اعطای قراردادریاست عمومی اداره امور امارت ا.ا در نظر دارد تا قرارداد پروژه تدارک خوراکه و نوشیدنی مورد ضرورت ریاست خدمات برای اداره خویش، دارای تشخیصیه نمبــــر AOP/G/031/1402/NCB را با شرکت محترم...

معلومات بیشتر

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

اطلاعیه تصمیم اعطای قراردادریاست عمومی اداره امور امارت ا.ا در نظر دارد تا قرارداد پروژه تدارک خوراکه و نوشیدنی مورد ضرورت ریاست خدمات برای اداره خویش، دارای تشخیصیه نمبــــر AOP/G/031/1402/NCB را با شرکت محترم...

معلومات بیشتر

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

اطلاعیه تصمیم اعطای قراردادریاست تدارکات ملی اداره امور ا.ا.ا به نماینده گی از د افغانستان برشنا شرکت در نظر دارد، پروژه تهیه و تدارک تیل وسایط مورد ضرورت د افغانستان برشنا شرکت تحت شماره داوطلبی NPD/DABS/1402/N...

معلومات بیشتر