جلسه نوزدهم کابینه امارت اسلامی برگزار شد

جلسه اعضای بورد عالی تصمیم گیری ریاست جمهوری برگزا...

در این جلسه در رابطه به طرح چگونگی سفر مقامات عالی رتبه و کارمندان وزارت مالیه، انکشاف پرورش ماهی در بند سلما، تطبیق مصوبه شورای عالی توسعه شهری در مورد زمین دولتی برای سرمایه گذاری پوهنتون...

معلومات بیشتر

داکتر فضل محمود فضلی رئیس عمومی اداره امور ریاست ج...

داکتر فضل محمود فضلی رئیس عمومی اداره امور ریاست جمهوری با آقای کلیم الله نقیبی معاون حزب جمعیت اسلامی افغانستان دیدار کرد. در این دیدار هردوجانب در رابطه...

معلومات بیشتر

رئیس عمومی اداره امور با وکلای ترکتبار در شورای مل...

وکلای ترکتبارِ شورای ملی در دیدار شان با داکتر فضل محمود فضلی رئیس عمومی اداره امور ریاست جمهوری، مشکلات موکلین و ولایات شان را شریک ساختند. آنان در مورد تقویت همکاری ها میان وکلای شورای ملی...

معلومات بیشتر

رئیس عمومی اداره امور با سفیر ملکی ناتو در افغانست...

داکتر فضل محمود فضلی رئیس عمومی اداره امور ریاست جمهوری با استیفانو پونتیکورو سفیر ملکی ناتو در افغانستان از طریق کنفرانس ویدیویی صحبت نمود. در این کنفرانس...

معلومات بیشتر

رئیس عمومی اداره امور سرپرست و نامزد وزارت معادن و...

داکتر فضل محمود فضلی رئیس عمومی اداره امور ریاست جمهوری، محمد هارون چخانسوری سرپرست و نامزد وزیر معادن و پترولیم را به کارمندان این وزارت رسما معرفی کرد. د...

معلومات بیشتر

آخرین خبر ها

آخرین ویدیو ها

ویدیو های بیشتر