اعلان داوطلبی

اعلان داوطلبی

اعلان داوطلبی   ریاست عمومی اداره امور ا.ا.ا از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه ذیل اشتراک نموده و نقل سافت شرطنامه را در فلش دسک از ریاست تدارکات و یا از ویب سایت این اداره به د...

معلومات بیشتر

اعلان داوطلبی

اعلان داوطلبی ریاست عمومی اداره امور ا.ا.ا از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه ذیل اشتراک نموده و نقل سافت شرطنامه را در فلش دسک از ریاست تدارکات و یا از ویب سایت این اداره به دست آورده، آفرها...

معلومات بیشتر

اعلان داوطلبی

اعلان داوطلبی ریاست عمومی اداره امور ا.ا.ا از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه ذیل اشتراک نموده و نقل سافت شرطنامه را در فلش دسک از ریاست تدارکات و یا از ویب سایت این اداره به دست آورده، آفرها...

معلومات بیشتر

اعلان داوطلبی

اعلان داوطلبی   ریاست عمومی اداره امور ا.ا.ا از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه ذیل اشتراک نموده و نقل سافت شرطنامه را در فلش دسک از ریاست تدارکات و یا از ویب سایت این اداره به د...

معلومات بیشتر

اعلان داوطلبی

اعلان داوطلبی ریاست عمومی اداره امور ا.ا.ا از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه ذیل اشتراک نموده و نقل سافت شرطنامه را در فلش دسک از ریاست تدارکات و یا از ویب سایت این اداره به دست آورده، آفرها...

معلومات بیشتر