اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

دعوت شرکت محترم ساختمانی جهان دیزاین به جلسه استما...

دعوت شرکت محترم ساختمانی جهان دیزاین به جلسه استماعیه به اطلاع شرکت محترم ساختمانی جهان دیزاین دارنده جواز نمبر (D-44803) رسانیده می‌شود که مطابق ماده چهل و نهم تدارکات محرومیت شان از طرف وزارت محترم شهرساز...

معلومات بیشتر

دعوت شرکت محترم ساختمانی دلتا ای – ون به جلسه استم...

دعوت شرکت محترم ساختمانی دلتا ای – ون به جلسه استماعیه به اطلاع شرکت محترم ساختمانی دلتا ای – ون دارنده جواز نمبر (D-02-1014) رسانیده می‌شود که مطابق ماده چهل و نهم تدارکات محرومیت شان از طرف...

معلومات بیشتر

دعوت شرکت محترم ساختمانی دلتا ای – ون به جلسه استم...

دعوت شرکت محترم ساختمانی دلتا ای – ون به جلسه استماعیه به اطلاع شرکت محترم ساختمانی دلتا ای – ون دارنده جواز نمبر (D-02-1014) رسانیده می‌شود که مطابق ماده چهل و نهم تدارکات محرومیت شان از طرف...

معلومات بیشتر

دعوت شرکت محترم تجارتی و لوژستیکی همت میردادی لمیت...

دعوت شرکت محترم تجارتی و لوژستیکی همت میردادی لمیتد به جلسه استماعیه به اطلاع شرکت محترم تجارتی و لوژستیکی همت میردادی لمیتد دارنده جواز نمبر (29277) رسانیده می شود که مطابق ماده چهل و نهم تدارکات محرومیت شان از...

معلومات بیشتر

دعوت شرکت محترم تجارتی و لوژستیکی همت میردادی لمیت...

دعوت شرکت محترم تجارتی و لوژستیکی همت میردادی لمیتد به جلسه استماعیه به اطلاع شرکت محترم تجارتی و لوژستیکی همت میردادی لمیتد دارنده جواز نمبر (29277) رسانیده می شود که مطابق ماده چهل و نهم تدارکات محرومیت شان از...

معلومات بیشتر