# عنوان توضیحات فایل
1 سند چارچوب مشارکت افغانستان سند چارچوب مشارکت افغانستان
2 پلان عمل عمومی تحقق تعهدات کنفرانس جینوا پلان عمل عمومی تحقق تعهدات کنفرانس جینوا
3 طرزالعمل تحقق تعهدات کنفرانس 2020 جینوا طرزالعمل تحقق تعهدات کنفرانس 2020 جینوا