اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد ریاست تدارکات ملی اداره امور ا.ا.ا به نمایندگی وزارت دفاع ملی در نظر دارد پروژه تهیه و تدارک 7 قلم ملحقات بستر ضرورت قطعات و جزوتام های مرکزی و قول اردوهای ساحو...

معلومات بیشتر

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد   ریاست تدارکات ملی ریاست عمومی اداره امور امارت اسلامی افغانستان در نظر دارد تا به نمایندگی وزارت دفاع ملی پروژه تدارک 2 قلم تیل دیزل...

معلومات بیشتر

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد ریاست تدارکات ملی اداره امور ا.ا.ا به نمایندگی وزارت دفاع ملی در نظر دارد پروژه تهیه و تدارک 7 قلم ملحقات بستر ضرورت قطعات و جزوتام های مرکزی و قول اردوهای ساحو...

معلومات بیشتر

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

اطلاعیه تصمیم اعطای قراردادریاست عمومی اداره امور ا.ا.ا در نظر دارد ، قرارداد پروژه تدارک دو نوع تیل (پطرول و دیزل) مورد ضرورت ریاست تخنیک و ترانسپورت برای ریاست عمومی اداره امور ا.ا.ا دارای تشخیصیه نمبــــر AOP...

معلومات بیشتر

اعلان داوطلبی

اعلان داوطلبیریاست تدارکات ملی ریاست عمومی اداره امور ا.ا.ا به نمایندگی شاروالی کابل از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در این پروسه داوطلبی اشتراک نموده و نقل سافت شرطنامه مربوط را از ویب‌سایت ریاست ع...

معلومات بیشتر