یک دربند حویلی در شهر کابل به مالک اصلی آن تسلیم داده شد

جلسهٔ به منظور تسریع روند تطبیق پروژه دستگاه مستقل...

عطاالله نصیب رئیس واحد تسهیل سرمایه گذاری اداره امور ریاست جمهوری به اهمیت دستگاه مستقل برق حرارتی مزارشریف اشاره کرد و گفت که کار این پروژه بنا بر عدم موجودیت هماهنگی لازم میان ادارات و نها...

معلومات بیشتر

رئیس عمومی اداره امور سرپس وزارت شهرسازی و اراضی ر...

داکتر فضل محمود فضلی رئیس عمومی اداره امور ریاست جمهوری آقای محمود کرزی را به عنوان نامزد و سرپرست وزارت شهرسازی و اراضی به طور رسمی به کارمندان این وزارت معرفی کرد.

معلومات بیشتر

سرپرست و نامزد وزیر وزارت امور زنان از سوی رئیس عم...

داکتر فضل محمود فضلی رئیس عمومی اداره امور ریاست جمهوری، خانم حسینه صافی را به حیث سرپرست و نامزد وزیر وزارت امور زنان، رسما به کارمندان این وزارت معرفی کرد.

معلومات بیشتر

به منظور ایجاد انستیوت روباتیک جلسۀ هماهنگی برگزار...

جلسۀ هماهنگی به منظور ایجاد انستیتوت روباتیک در پوهنتون کابل تحت ریاست محمد رفیع پوپل معاون نظارت و حراست از قانون ریاست عمومی اداره امور ریاست ج.ا.ا. برگزار گردید.

معلومات بیشتر

رئیس عمومی اداره امور با سفیر آلمان مقیم کابل دیدا...

داکتر فضل محمود فضلی رئیس عمومی اداره امور ریاست جمهوری با سفیر المان آقای پیتر پروگل که دوره ماموریتش به پایان رسیده است دیدار تودیعی انجام داد. در این دی...

معلومات بیشتر

آخرین خبر ها

ویدیو های بیشتر