اداره تدارکات ملی

اداره تدارکات ملی

تدارکات ملی

 به منظور مبارزه با فساد اداری و اصلاح نظام تدارکاتی به تأسی از حکم شماره 16 مورخ 20/07/1393 جلالتمآب محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، اداره تدارکات ملی در چارچوب تشکیلات ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری ایجاد گردید.

کمیسیون تدارکات ملی:

با رعایت احکام فرمان تقنینی شماره (75) رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان، کمیسیون تدارکات ملی ایجاد و طبق یک طرزالعمل مشخص که بر مبنای احکام مربوط به قانون تدارکات ترتیب و توسط کمیسیون مورد تصویب قرار گرفته است، اجرأت مینماید.

وظایف و مسولیت های کمیسیون تدارکات ملی:

ﺑﺮﻣﺒﻨﺎی اﺣﮑﺎم ﻣﺎده ﭘﻨﺠﺎه و ﭼﻬﺎرم ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺪارﮐﺎت ﮐﺸﻮر، ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﺪارﮐﺎت ﻣﻠﯽ دارای ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻫﺎ و ﻣسئولیت ﻫﺎی ذﯾﻞ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ:

 1. ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﻨﻈﻮری اﻋﻄﺎی ﻗﺮار داد ﻫﺎی ﺗﺪارﮐﺎﺗﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺻﻼﺣﯿﺖ آﻣﺮ اﻋﻄﺎء؛
 2. ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺪود وﻇﺎﯾﻒ و ﺻﻼﺣﯿﺖ ادارات؛
 3. اﻧﺘﺨﺎب اﻋﻀﺎی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﺪارﮐﺎت ﻣﻠﯽ از ﺟﺎﻧﺐ رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﺪارﮐﺎت ﻣﻠﯽ؛
 4. اﺧﺬ ﮔﺰارش از آﻣﺮﯾﻦ اﻋﻄﺎی ادارات ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻧﺤﻮۀ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻗﺮار داد ﻫﺎ؛
 5. ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻫﺎی واﺻﻠﻪ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﻋﻄﺎی ﻗﺮار داد ﻫﺎ؛
 6. اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ رد، اﻋﺎده ﯾﺎ ﻣﻨﻈﻮری ﻗﺮار داد ﻫﺎ؛
 7. ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮ ﺣﺪود وﻇﺎﯾﻒ و ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻫﺎی ادارات ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد اداره ﺗﺪارﮐﺎت ﻣﻠﯽ؛
 8. ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﺪارﮐﺎت ﻣﻠﯽ در ﻣﻮارد ﺧﺎص، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺣﺎﻻت و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻋﻠﯿﺎی ﮐﺸﻮر، ﺗﺼﺎﯾﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺗﺨﺎذ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

اداره تدارکات ملی:

اداره ﺗﺪارﮐﺎت ﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﮑﻢ ﺟﻼﻟﺘﻤﺂب  محمد اشرف ﻏﻨﯽ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﯾﺠﺎد ﮔﺮدﯾﺪه و ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺣﮑﺎم ﻣﺎده ﭘﻨﺠﺎه و ﻫﻔﺘﻢ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺎﻓﺬه ﺗﺪارﮐﺎت، دارای ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻫﺎ و وﻇﺎﯾﻒ ذﯾﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ:

 1. ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮارداد ﻫﺎی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ادارات و ارائه ﮔﺰارش آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﺪارﮐﺎت ﻣﻠﯽ ﺟﻬﺖ اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ از ﺟﺎﻧﺐ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن؛
 2. ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﻧﻈﺎرت از ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺪارﮐﺎت ادارات ﺟﻬﺖ ﺣﺼﻮل اﻃﻤﯿﻨﺎن از رﻋﺎﯾﺖ اﺣﮑﺎم ﻗﺎﻧﻮن و ﻃﺮزاﻟﻌﻤﻞ ﺗﺪارﮐﺎت؛
 3. ﻧﻈﺎرت از پیشرفت ﻗﺮارداد ﻫﺎ ﻃﺒﻖ ﻃﺮزاﻟﻌﻤﻞ ﺗﺪارﮐﺎت؛
 4. ﺗﻬﯿﻪ، ﺗﺮﺗﯿﺐ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﭘﺎﻟﯿﺴﯽ ﻫﺎی ﺗﺪارﮐﺎت، ﻃﺮزاﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎ، رﻫﻨﻤﻮد ﻫﺎ، ﻟﻮاﯾﺢ، ﻣﺘﺤﺪالمال ﻫﺎ، شرﻃﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺮ اﺳﻨﺎد ﻣﻌﯿﺎری (ﻧﻤﻮﻧﻮی) ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد و ﺗﻮﺣﯿﺪ اﺟﺮأت ﺗﺪارﮐﺎت و ﺻﺪور آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ادارات؛
 5. ﺑﺮرﺳﯽ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﺪارﮐﺎﺗﯽ ادارات و اﻋﻄﺎی ﺗﺼﺪﯾﻘﻨﺎﻣﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﺪارﮐﺎت؛
 6. ﻣﺤﺮوم ﻧﻤﻮدن داوﻃﻠﺐ و ﻗﺮاردادی ﻫﺎی ﻣﺘﺨﻠﻒ؛
 7. ﻣﺤﻮل ﻧﻤﻮدن ﻣﻮارد ﺗﺨﻠﻒ از اﺣﮑﺎم اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻏﺮض ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻋﺪﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﺮﺑﻮط؛
 8. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﺪارﮐﺎت و ﭘﯿﺸﺒﯿﻨﯽ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻤﻊ آوری ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت و اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻻزم در زﻣﯿﻨﻪ؛
 9. وﺿﻊ ﭘﺎﻟﯿﺴﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﺎﻟﻮژی ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯽ در ﺗﺪارﮐﺎت؛
 10. اﻧﮑﺸﺎف ﻣﻨﺎﺑﻊ بشری، رﺷﺪ ﻣﺴﻠﮑﯽ، ﺗﺪوﯾﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و اﻋﻄﺎی ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻧﺎﻣﻪ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻣﻮر ﮐﺎدری و ﻣﺴﻠﮑﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﻣﺆﻇﻔﯿﻦ در اﻣﻮر ﺗﺪارﮐﺎت؛
 11. ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮ ﺣﺪود ﺻﻼﺣﯿﺖ ﭘﻮﻟﯽ آﻣﺮ اﻋﻄﺎء عندالضرورت و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد آن ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﺪارﮐﺎت ﻣﻠﯽ؛
 12. اداره ﺗﺪارﮐﺎت ﻣﻠﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﯿﺚ آﻣﺮ اﻋﻄﺎء در ادارات اﺟﺮأت ﻧﻤﺎﯾﺪ؛
 13. ﺣﺴﺐ ﻟﺰوم ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﻇﺮان ﺗﺪارﮐﺎت در ادارات را ﺟﻬﺖ ﺣﺼﻮل اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﻣﺆﺛﺮﯾﺖ و ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺪارﮐﺎﺗﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻪ اﺳﻨﺎد ﺗﻘﻨﯿﻨﯽ ﺗﺪارﮐﺎت ﺗﻮﻇﯿﻒ ﻧﻤﺎﯾﺪ؛
 14. ﺳﺎﯾﺮ وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺤﻮﻟﻪ ﻃﺒﻖ اﺣﮑﺎم ﻗﺎﻧﻮن و ﻃﺮزاﻟﻌﻤﻞ ﻧﺎﻓﺬه ﺗﺪارﮐﺎت؛
 15. ﺣﻀﻮر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اداره ﺗﺪارﮐﺎت ﻣﻠﯽ ﺟﻬﺖ ﺣﺼﻮل اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﺗﺨﺼﺺ، ﻇﺮﻓﯿﺖ و ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﭘﺮوﺳﻪ اﺳﺘﺨﺪام ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﮐﻠﯿﺪی ﺗﺪارﮐﺎﺗﯽ در ﭘﺮوﺳﻪ اﺳﺘﺨﺪام ﺣﺘﻤﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ؛
 16. اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ و آﮔﺎﻫﯽ دﻫﯽ از ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺻﻼح ﻧﻈﺎم ﺗﺪارﮐﺎت ﮐﺸﻮر و ﻣﺮاﻋﺖ ﻧﻤﻮدن ﻗﺎﻧﻮن دسترﺳﯽ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت.

 

 

لینک ویب سایت