واحد های جانبی

تشکیلات واحد های جانبی اداره امور عبارت از تشکیلات است که مطابق قانون و لزومدید رئیس صاحب جمهوری ا. ا ایجاد و منظور گردیده که دارای بودجه مستقل نبوده، و گزارشده مستقیم به رئیس صاحب جمهوری ا. ا میباشد.