د ملي تدارکاتو اداره

د ملي تدارکاتو اداره

ملي تدارکات

د ﻓﺴﺎد ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﻣﺒﺎرزې او د ﺗﺪارﮐﺎﺗﻲ ﻧﻈﺎم د اﺻﻼﺣﺎﺗﻮ  ﭘﻪ ﻏﺮض؛ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺳﻼﻣﻲ ﺟﻤﻬﻮرﯾﺖ ﺟﻤﻬﻮر رﺋﯿﺲ د ١٦ ﻣﯥ ګڼﯥ ﺣﮑﻢ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﭼﯥ د ١٣٩٣/٠٧/٢٠ نېټه ﺧﭙﻮر ﺷﻮ؛  د ﻣﻠﻲ ﺗﺪارﮐﺎﺗﻮ اداره د ﺟﻤﻬﻮري  رﯾﺎﺳﺖ د ﭼﺎرو ادارې ﻟﻮی رﯾﺎﺳﺖ ﭘﻪ ﭼﻮﮐﺎټ ﮐﯥ رامنځته شوه.

د ملي تدارکاتو کمیسیون

د افغانستان اسلامي جمهوریت جمهور رئیس د ۷۵ ګڼې تقنیني فرمان په پام کې نیولو سره، د ملي تدارکاتو کمیسیون او همداراز د یوې ځانګړې کړنلارې له مخې چې د تدارکاتو د قانون اړوند حکمونو پر بنسټ ترتیب او د کمیسیون په وسیله تصویب شوې وي، کړنې ترسره کوي

د ملي تدارکاتوکمٻسیون دندې او واکونه:

د عامه تدارکاتو نافذه قانون د څلور پنځوسمې مادې د حکمونو سره سم؛ د ملي تدارکاتو کمٻسیون لاندې دندې او واکونه پر غاړه لري

١ .د اعطاء آمر له واک څخه وتلي د تدارکاتي تړونونو د ورکړې ارزونه او منظوري

 ٢ .د ادارو د دندو او واکونو د حدودو ټاکل

 ٣ .د ملي تدارکاتو کمٻسیون رئیس لخوا د ملي تدارکاتو کمٻسیون د غړیو انتخابول

٤ .د تړونونو د پلی کولو د نحوې مطابق د ادارو د اعطاء آمرینو څخه راپور اخستل

٥ .د تړونونو د ورکړې پر بنسټ د رارسٻدلو وړاندیزونو ارزونه

 ٦ .د تړونونو د منظورولو، ردولو او بٻرته لٻږدولو په اړه د پرٻکړې تر سره کول

٧ .د ملي تدارکاتو ادارې د وړاندیز پر بنسټ د ادارو د دندو او واکونو په حدودو باندې نوې کتنه ٨

 د ملي تدارکاتو کمٻسیون په ځانګړو مواردو کې؛ د حالاتو څرنګوالي او د هٻواد غوره ګټې په پام کې نیولو سره؛ مناسبې پرٻکړې تر سره کوي.

 

د ملي تدارکاتو اداره

د ﻣﻠﻲ ﺗﺪارﮐﺎﺗﻮ اداره د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د اﺳﻼﻣﻲ ﺟﻤﻬﻮرﯾﺖ ﺟﻤﻬﻮر رﺋﯿﺲ د ﺣﮑﻢ ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ رامنځته ﺷﻮې او د ﺗﺪارﮐﺎﺗﻮ د ﻧﺎﻓﺬه ﻗﺎﻧﻮن د ﺷﭙږپنځوﺳﻤﯥ ﻣﺎدې د ﺣﮑﻤﻮﻧﻮ ﺳﺮه ﺳﻢ  ﻻﻧﺪې دﻧﺪې او واﮐﻮﻧﻪ ﻟﺮي:

 د ادارو ﻟﺨﻮا د وړاﻧﺪې ﺷﻮﯾﻮ ﺗړوﻧﻮﻧﻮ ارزوﻧﻪ او د ﻻزﻣﯥ ﭘﺮﭔﮑړې ﭘﻪ ﻏﺮض  ﭔﯥ د ﻣﻠﻲ ﺗﺪارﮐﺎﺗﻮ ﮐﻤﭕﺴﯿﻮن ﺗﻪ وړاﻧﺪې ﮐﻮل، .

 د ﺗﺪارﮐﺎﺗﻮ د ﻧﺎﻓﺬه ﻗﺎﻧﻮن او ﮐړﻧﻼرې د ﺣﮑﻤﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﯥ ﻧﯿﻮﻟﻮ څخه ډاډ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻏﺮض د ﺗﺪارﮐﺎﺗﻲ ادارو ﺗﺪارﮐﺎﺗﻲ ﭘړاووﻧﻮ څﺨﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ او څار .

 د ﺗﺪارﮐﺎﺗﻮ د ﮐړﻧﻼرې ﺳﺮه ﺳﻢ د ﺗړوﻧﻮﻧﻮ د ﭘﺮﻣﺨﺘګ څخه څﺎر .

 د ﺗﺪارﮐﺎﺗﻮ د ﭘﺎﻟﯿﺴﻲ ګﺎﻧﻮ، ﮐړﻧﻼرو، ﻻرښﻮوﻧﻮ، ﻟﻮاﯾﺤﻮ، ﻣﺘﺤﺪاﻟﻤﺎﻟﻮﻧﻮ، ﺷﺮﻃﭙﺎڼﻮ او ټﻮﻟﻮ اړوﻧﺪو ﻣﻌﯿﺎري ﺳﻨﺪوﻧﻮ )ﻧﻤﻮﻧﻮي( ﺑﺮاﺑﺮول، ﺗﺮﺗﯿﺐ او ﺗﺼﻮﯾﺐ او د ﺗﺪارﮐﺎﺗﻮ د ﮐړﻧﻮ د ﻏﻮره واﻟﻲ او ﺗﻮﺣﯿﺪ او ادارو ﺗﻪ ﭔﯥ ﻟﭕږدول، .

 د ادارو ﺗﺪارﮐﺎﺗﻲ وړﺗﯿﺎ ارزول او د ﺗﺪارﮐﺎﺗﻲ وړﺗﯿﺎ د تصدیقپاڼې ورﮐړه.

د ﻣﺘﺨﻠﻔﻮ داوﻃﻠﺒﺎﻧﻮ او ﻗﺮاردادﯾﺎﻧﻮ ﻣﺤﺮوﻣﻮل، .

 د ﺗﺪارﮐﺎﺗﻮ ﻧﺎﻓﺬه ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻪ ﺣﮑﻤﻮﻧﻮ څخه د ﺳﺮﻏړوﻧﯥ ﭘﻪ ﭘﺎر اړوﻧﺪو ﺳﺮﭼﯿﻨﻮ ﺗﻪ د ﻋﺪﻟﻲ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﭘﻪ ﻏﺮض ورﭘﭕﮋﻧﺪل.

د ﺗﺪارﮐﺎﺗﻮ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ او د ﻣﺎﻟﻮﻣﺎﺗﻮ د راﻏﻮﻧډوﻟﻮ ﭘﻪ ﻏﺮض وړاﻧﺪوﯾﻨﯥ او ﭘﻪ دې اړه ﻻزﻣﯥ ﭘﺮﭔﮑړې ﺗﺮﺳﺮه ﮐﻮل، .

 ﺗﺪارﮐﺎﺗﻮ ﮐﯥ ﻟﻪ ﻣﺎﻟﻮﻣﺎﺗﻲ ټﮑﻨﺎﻟﻮژي څخه ګټﯥ اﺧﺴﺘﻠﻮ ﻟﭙﺎره د ﭘﺎﻟﯿﺴﻲ وﺿﻊ ﮐﻮل، .

 اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺳﺮﭼﯿﻨﻮ ﺗﻪ ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ، ﻣﺴﻠﮑﻲ وده، روزﻧﯿﺰو ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻻره اﭼﻮل، د ﺗﺼﺪﯾﻖ پاڼو ورﮐﻮل او د ﮐﺎدري ﭼﺎرو ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ او ﺗﺪارﮐﺎﺗﻲ ﭼﺎرو ﮐﯥ د ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ او ﻣﺌﻮﻇﻔﯿﻨﻮ ﻣﺴﻠﮑﻲ ﮐﻮل، .

 د اړﺗﯿﺎ ﭘﻪ ﺻﻮرت ﮐﯥ د اﻋﻄﺎء آﻣﺮ د ﭘﭕﺴﻮ د واک د ﺣﺪوﻧﻮ ارزول او ﺑﯿﺎﮐﺘﻨﻪ اوﭘﻪ اړه ﭔﯥ د ﻣﻠﻲ ﺗﺪارﮐﺎﺗﻮ ﮐﻤﭕﺴﯿﻮن ﺗﻪ وړاﻧﺪې ﮐﻮل .

 د ﺗﺪارﮐﺎﺗﻮ ﻧﺎﻓﺬه ﻗﺎﻧﻮن او ﮐړﻧﻼرې ﺳﺮه ﺳﻢ د ټولو دﻧﺪو ﺑﺮاﺑﺮول، .

 د ﻣﻠﻲ ﺗﺪارﮐﺎﺗﻮ اداره ﻧﺸﻲ ﮐﻮﻟﯽ ﭼﯥ د اﻋﻄﺎء آﻣﺮ ﭘﻪ ﺣﭕﺚ ﮐړﻧﯥ ﺗﺮﺳﺮه ﮐړي، .

 د اړﺗﯿﺎ ﭘﻪ ﺻﻮرت ﮐﯥ ﮐﻮﻟﯽ ﺷﻲ ﺗﺪارﮐﺎﺗﻲ ادارو ﮐﯥ د ﺗﺪارﮐﺎﺗﻮ څاروونکي د ﺗﺪارﮐﺎﺗﻲ ﭘړاووﻧﻮ د اﻏﭕﺰﻣﻨﺘﯿﺎ څخه د ډاډ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻏﺮض د ﺗﺪارﮐﺎﺗﻮ د ﺗﻘﻨﯿﻨﻲ ﺳﻨﺪوﻧﻮ ﺳﺮه ﺳﻢ و ګﻤﺎري.

د ګمارنې ﭘﺮوﺳﻪ ﮐﯥ د ﺗﺪارﮐﺎﺗﻲ ﻣﻬﻤﻮ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ د ګمارلو  ﭘﺮوﺳﻪ ﮐﯥ د ﺗﺨﺼﺺ، وړﺗﯿﺎ او روڼتیا څخه د ډاډ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻏﺮض د ﻣﻠﻲ ﺗﺪارﮐﺎﺗﻮ ادارې  د اﺳﺘﺎزي ﺷﺘﻮن اړﯾﻦ دی، .

 د ﻫﭕﻮاد د ﺗﺪارﮐﺎﺗﻲ ﻧﻈﺎم د اﺻﻼﺣﺎﺗﻮ د څرنګوالي ﭘﻪ اړه د ﻣﺎﻟﻮﻣﺎﺗﻮ ﺧﭙﺮول او ﭘﻮﻫﺎوی او ﻣﺎﻟﻮﻣﺎﺗﻮ ﺗﻪ د ﻻﺳﺮﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﯥ ﻧﯿﻮل،   

 

 

 

 

                                                                                                 

د ویب سایټ لینک