ادارۀ ارتباطات عامه و استراتیژیک ریاست جمهوری

ادارۀ ارتباطات عامه و استراتیژیک ریاست جمهوری

اداره ارتباط عامه و استراتیژیک ریاست جمهوری

دیدگاه

دیدگاه اداره عامه و استراتیژیک در روشنی مقررات و هدایات مقام عالی ریاست جمهوری استوار بوده است. برای بهبود فعالیت ها و موثریت بیشتر کاری حال و آینده روی پنج اولویت ذیل تمرکز می نمایند.

 1. جلب حمایت دوامدار مردم از حاکمیت ملی و مقام عالی ریاست جمهوری در قبال موضوعات صلح، جمهوریت، دیموکراسی، انتخابات، حفظ قانون و حقوق اساسی مردم افغانستان، حمایت از قوای مسلح افغانستان و سایر موضعگیری های برحق که منتج به حفظ و تقویه نظام میگردد؛
 2. پیام رسانی منظم این اداره در مورد نظام حاکم و ممثل آن جلالتمآب رئیس جمهور ا.ا. به عنوان بانی صلح؛
 3. هماهنگی در اطلاع رسانی پیرامون پروسه‌ی سرنوشت ساز صلح  با در نظر داشت اصول یک دست بودن و در محور دیدگاه مقام عالی ریاست جمهوری؛
 4. تنویر اذهان و آگاهی دهی در رابطه به این اصل که مبارزه با ویروس کرونا یکی از اولویت مهم دولت و جلالتمآب رئیس جمهور اسلامی افغانستان میباشد؛
 5. توجه به اصل ارایه معلومات مطابق به قوانین نافذه در کشور از جانت ادارات دولتی و سخنگویان مربوط برای ایجاد فضای سالم  و معتمد کار مطبوعاتی و رسانه؛
 6. ایجاد میکانیزم موثر برای انعکاس فعالیت ها و برنامه های حکومت و جلالتمآب رئیس جمهور در پنج سال آینده به گونه‌ی که بعد از تکمیل دوره ریاست جمهوری از آن مقام عالی به عنوان بانی استراتیژیک برای افغانستان و اصلاحات تاریخی برای حکومت داری خوب، جوان سازی ادارات، مشارکت زنان در ادارات و سایر موارد، ثبت تاریخ شده و دور نمایی واضح و برای  اولین بارمنسجم برای نسل فعلی و آینده بجا ماند.

ماموریت اداره

اداره ارتباطات عامه و استراتیژیک ریاست جمهوری و ایجاد آن یک تجربه مدرن و موثر برای اطلاع رسانی، همکاهنگ بر وقت نظام های دیموکراتیک و تامین روابط بین حکومتی و مردم محور است.

به منظور هرچه بهتر ارتباطات عامه و استراتیژیک حکومت، هماهنگی موثر کاری، نهاد ریاست جمهوری با وزارت ها و ادارات دولتی مرکز و  ولایت، رسیده‌گی به مشکلات و خواسته های مردم و آگاهی دهی جامعه از پلان ها و خدمات دولت، مقام عالی ریاست جمهوری ا.ا. با توشیح و انفاذ فرامین شماره (152) مورخ 30 /11/ 1397 و (9) مورخ 22/4/1398 خویش به ایجاد  اداره ارتباطات عامه و استراتیژیک ریاست جمهوری اسلامی افغانستان مبادرت ورزیده و در رابطه به تحقق اهداف فوق، ماموریت این اداره را مشخص ساخته است.

طبق روحیه فرامین فوق، تمامی ارگانهای دولتی در رابطه به امور ارتباطات عامه و استراتیژیک به این اداره هماهنگی و همکاری می نمایند و این اداره گزارشده، میباشد.

اهداف اداره

اداره ارتباطات عامه و استراتیژیک ریاست جمهوری به اهداف ذیل کار خود را پیش میبرد:

 1. انعکاس فعالیت های سکتور ارتباطات عامه و استراتیژیک حکومت(strategic communication)  از طریق نهاد مسئول که برنامه های حکومت بتواند به گونه یک دست و فعال در انظار عامه قرار گیرد و از پراگنده‌‎گی کار رسانه‌ی و اطلاع رسانی حکومت جلوگیری به عمل می آید؛
 2. دیدگاه کلان مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان برای صلح و ثبات، رشد اقتصادی و اتصال منطقوی و اصلاحات بنیادی در سکتور حکومتداری به گونه واضح و قابل فهم به مردم افغانستان تشریح میشود؛
 3. پیام ها، فعالیت ها و برنامه های حکومت و جلالتمآب رئیس جمهور ا.ا. به گونه درست، واضح و قابل فهم به مردم افغانستان توضیح، تشریح و اذهان عامه در روشنی دست آوردهای دولت و نظام قرار میگرند؛
 4. روابط حکومت با رسانه های آزاد به گونه مفید و موثر در فضای صمیمانه و همکاری متقابل تنظیم گردیده و از فضای تقابل میان حکومت و رسانه ها جلوگیری به عمل می آید؛
 5. دیدگاه ها و نظریات مردم به گونه بروقت به مقام عالی ریاست جمهوری ارایه و دستاتیر و هدایات آن مقام عالی به سایر نهاد های حکومت، پیگیری و عملی میگردد؛
 6. دیدگاه های کلان جلالتمآب رئیس جمهوری اسلامی افغانستان و تطبیق آن در جریان دو دور ریاست جمهوری جناب شان به عنوان میراث ماندگار بعد از ختم دوران ریاست جمهوری مستندسازی و زوایایی شخصیت علمی و اکادمیک جلالتمآب رئیس جمهور در پهلوی شخصیت سیاسی شان در سطح مملکت برازنده و برجسته میگردد.

وظایف اداره

 اداره ارتباط عامه و استراتیژیک ریاست جمهوری دارای وظایف ذیل میباشد:

 • انتظام هرچه بهتر و موثرتر فعالیت های ارتباطات عامه و استراتیژیک دستگاه ریاست جمهوری و حکومت؛
 • تقویت رابطه میان حکومت و ملت، به مثابه پل ارتباطی اطلاع رسانی و پیام رسانی؛
 • تدوین، انکشاف، تنظیم و هماهنگی پالیسی ها و خطوط اساسی امور ارتباطات عامه و استراتیژیک حکومت و نظارت از تطبیق آن؛
 • تشریح و رسانیدن دیدگاه کلان جلالتمآب رئیس جمهوری ا.ا. برای تامین صلح و ثبات، رشد اقتصادی و اتصال منطقوی و اصلاحات بنیادین در سیستم حکومت داری به گونه واضح و قابل فهم به مردم افغانستان از طریق مخالف؛
 • تبارز شخصیت علمی و اکادمیک جلالتمآب رئیس جمهوری ا.ا. از طریق تدویر برنامه ها و گفتمان های ملی؛
 • ارایه مشوره های سودمند و تخنیکی در امو رمربوط به مقام عالی ریاست جمهوری؛
 • اجرایی شدن قوانین مربوط به خدمات عامه، اطلاعات و رسانه ها؛
 • اطلاع رسانی بموقع در مورد پروژه های ملی دولت و دست آورد های دولت؛
 • تداوم، بهبود و گسترش روابط با اصحاب رسانه ها؛
 • بازتاب فرهنگ و تمدن کشور و مکان‌های تاریخی از طریق تدویر برنامه های مرتبط؛
 • تدویر سالوار هفته‌ی حساب دهی حکومت به ملت و نظارت از اجرأت پیرامون آن؛
 • کنترول از نوع آگاهی دهی عامه نهاد های حکومتی در امور روابط عامه و استراتیژیک؛
 • تعمیل صلاحیت های مقام عالی ریاست جمهوری در امور روابط عامه و استراتیژیک؛
 • ارایه گزارش از اجرأت اداره به مقام عالی ریاست جمهوری .ا ا.

 

 

 

 

 

لینک ویب سایت