دفتر رئیس جمهور پیشین (حامد کرزی)

دفتر رئیس جمهور پیشین (حامد کرزی)

ماده هفتادم قانون اساسی کشور پیش بینی کرده است که رئیس جمهور بعد از ختم دوره خدمت، به استثنای حالت عزل، برای بقیه مدت حیات از حقوق مالی دوره ریاست جمهوری مطابق به احکام قانون مستفید می شود.

لینک ویب سایت