دفتر رئیس جمهور پیشین (حامد کرزی)

دفتر رئیس جمهور پیشین (حامد کرزی)

دفتر رئیس جمهور پیشین افغانستان بر اساس فرمان شماره 10 مورخ 1394/2/15 محمد اشرف غنی رئیس جمهور فعلی کشور ایجاد گردید. در این فرمان، دفتر رئیس جمهور پیشین منحیث واحد مستقل بودجوی منظور گردیده و به محترم رئیس جمهور پیشین صلاحیت تفویض می گردد تا مسایل امور ذاتی کارکنان عالیرتبه، اجرای معاشات، امتیازات و سایر مصارفات مربوط به آن دفتر را منظور نماید.

لینک ویب سایت