د مخکیني ولسمشر حامد کرزي دفتر

د مخکیني ولسمشر حامد کرزي دفتر

د اساسي قانون ۷۰ مې مادې وړاندوینه کړې ده، چې جمهور رئیس د خدمت دورې له پای ته رسیدو وروسته یې د عزل د حالت په استثنا، د ژوند تر پایه د قانون د احکامو مطابق د جمهوري ریاست دورې له مالي حقونو څخه برخمن کیږي.

د ویب سایټ لینک