د مخکیني ولسمشر حامد کرزي دفتر

د مخکیني ولسمشر حامد کرزي دفتر

د افغانستان د مخکیني جمهور رئیس دفتر

د ویب سایټ لینک