د مخکیني ولسمشر حامد کرزي دفتر

د مخکیني ولسمشر حامد کرزي دفتر

د افغانستان د مخکیني جمهور رئیس دفتر ، د اوسني جمهور رئیس محمد اشرف غنی د 1394/2/15 د ۱۰مې ګڼې فرمان پر بنسټ رامنځته شو. په دغه فرمان کې، د مخکیني جمهور رئیس دفتر د خپلواک بودیجوي واحد په توګه منظور شوی او مخکیني جمهور رئیس ته صلاحیت ورکړل شوی، چې د عالي رتبه کارکوونکو ذاتي چارې، د معاشونو ورکړه، امتیازات او د دفتر اړوند نور لګښتونه منظور کړي.

 

د ویب سایټ لینک