زراعت سوله مه و مالدارلیگ وزیرلیگی

زراعت سوله مه و مالدارلیگ وزیرلیگی،  تورد سکتورده فعالیت ایته دی و بورچلری هم اوشبو تورد سکتورنینگ یوکسه لیشی اساسیده دیر. زراعت وزیریلیگی هر بیر ولایتده ایکینچی بولیمگه ایگه و تومنلرنینگ کوپیسیده رواجلندیریش مدیرلیگلری موجود. بو وزیرلیگ ایکینچی بولیمی قولی بیلن، احتیاجلرنی تیگریش

.صلاحیتی، حساب کتابلر و احتیاج بولگن پروژه لرنینگ تدقیقاتی، آتی اوتگن تورد سکتورنینگ یوکسه لیشی اوچون ایل بیلن مشوره قیلیش، و تصمیم آلیش