اداره لرنینگ عاجل تیلفون رقم‌لری

# اسم لوگو تیلفون رقملر
1 ایش و اجتماعی وزیرلیگی ایش و اجتماعی وزیرلیگی 0202312264
2 خاتین –قیزلر وزیرلیگی خاتین –قیزلر وزیرلیگی 0202946381
3 مهاجر لر ایشلری بوییچه و قیتیب کیلگن وزیرلیگی مهاجر لر ایشلری بوییچه و قیتیب کیلگن وزیرلیگی 0202951389
4 اقتصاد وزیرلیگی اقتصاد وزیرلیگی 0202100428
5 تجارت و صنعت وزیرلیگی تجارت و صنعت وزیرلیگی 02025003570
6 مالیه وزیرلیگی مالیه وزیرلیگی 02029242900
7 قریه لرنی رواجلنتیریش وزیرلیگی قریه لرنی رواجلنتیریش وزیرلیگی 0202520458
8 ایکینچیلیک، سوغاریش و چارواچیلیک وزیرلیگی ایکینچیلیک، سوغاریش و چارواچیلیک وزیرلیگی 0202922460
9 عامه ساغلیق وزیرلیگی عامه ساغلیق وزیرلیگی 0202301374
10 اخبارات و فرهنگ وزیرلیگی اخبارات و فرهنگ وزیرلیگی 0202101301
11 عالی اوقوو یورتی وزیرلیگی عالی اوقوو یورتی وزیرلیگی 0202500325
12 معارف وزیرلیگی معارف وزیرلیگی 0202102115
13 ییر و شهر سازلیک وزیرلیگی ییر و شهر سازلیک وزیرلیگی 0202300712
14 ترانسپورت وزیرلیگی ترانسپورت وزیرلیگی 0202311957
15 تکنالوژی و مخابرات وزیرلیگی تکنالوژی و مخابرات وزیرلیگی 0202104224
16 کان و نفت لر وزیرلیگی کان  و نفت لر وزیرلیگی 0202304455
17 حج و واوقاف وزیرلیگی حج و واوقاف وزیرلیگی 02022114251
18 قبیله لر و چیگره وزیرلیگی قبیله لر و چیگره وزیرلیگی 02023211711
19 تشقی ایشلر وزیرلیگی تشقی ایشلر وزیرلیگی 0202100372
20 عدلیه وزیرلیگی عدلیه وزیرلیگی 0796079169
21 ایچکی ایشلر وزیرلیگی ایچکی ایشلر وزیرلیگی 0202201758
22 ملی دفاع وزیرلیگی ملی دفاع وزیرلیگی 0202661467