اداره لرنینگ عاجل تیلفون رقم‌لری

# اسم لوگو تیلفون رقملر
1 ایش و اجتماعی وزیرلیگی ایش و اجتماعی وزیرلیگی 0202312264
2 خاتین –قیزلر وزیرلیگی خاتین –قیزلر وزیرلیگی 0202946381
3 مهاجر لر ایشلری بوییچه و قیتیب کیلگن وزیرلیگی مهاجر لر ایشلری بوییچه و قیتیب کیلگن وزیرلیگی 0202951389
4 اقتصاد وزیرلیگی اقتصاد وزیرلیگی 0202100428
5 تجارت و صنعت وزیرلیگی تجارت و صنعت وزیرلیگی 02025003570
6 مالیه وزیرلیگی مالیه وزیرلیگی 02029242900
7 قریه لرنی رواجلنتیریش وزیرلیگی قریه لرنی رواجلنتیریش وزیرلیگی 0202520458
8 ایکینچیلیک، سوغاریش و چارواچیلیک وزیرلیگی ایکینچیلیک، سوغاریش و چارواچیلیک وزیرلیگی 0202922460
9 عامه ساغلیق وزیرلیگی عامه ساغلیق وزیرلیگی 0202301374
10 اخبارات و فرهنگ وزیرلیگی اخبارات و فرهنگ وزیرلیگی 0202101301