امارت اسلامی افغانستان

ریاست اسناد و ارتباط

معاونیت عرایض و شکایات


شکایت‌لرنی قیدریش

اطلاعیه

هموطنان ما میتواند شکایت های خویش از این طریق شریک نمایند، ما به شما اطمینان میدهیم که به شکایات شما مطابق قوانین نافذه کشور رسیده گی می شود

شماره تماس: ۵۰۰۰

راهنمایی خانه پُری فورم