امارت اسلامی افغانستان

ریاست اسناد و ارتباط

معاونیت عرایض و شکایات


اطلاعیه

هیواد وال کولی شي له دې لارې خپل اړوند شکایتونه له موږ سره شریک کړي، موږ تاسو ته ډاډ درکوو چې ستاسو شکایتونو ته به د هیواد نافذه قوانینو په رڼا کې رسیدنه وشي

د اړیکی شمیره: ۵۰۰۰

راهنمایی خانه پُری فورم