تجارت و صنعت وزیرلیگی

تجارت و صنعت وزیرلیگی تجارت ساحه سیده قولیلیقلر یره تیش اوچون پالیسی توزه ته دیگن اورگانلردن بیری بولیب، صنایعنینگ توسعه سی، خصوصی سکتورنی، توکه توچیلرنی و سرمایه گذارلرنی تشویق ایتیش بیلن فعالیت کورسه ته دی. پالیسیلر و استراتیژیلرنی ریجه لشتیریش و تطبیق ایتیش فعالیلرنی بیرلشتیریش،

.قانون و قرارلرنی ترتیب ایتیش بو وزیرلیگنینگ مشخص وظیفه لردندیر. بو وزیرلیگ قولالیق یره تیش و بیرلشتیریش زمینه سینی یره ته دیگن بیر قوروم صفتیده فرصتلرنی تانیش،ایچگی و تشقی سرمایه گذارلرگه توسیق بوله دیگن انگللرنی کمیتیریش اوچون فعالیت ایته دی