دارایی لرینی ثبت اېتمه‌گن یوقاری سویه‌ده‌گی دولت رسمی‌ل...

ایشلر اداره سی کابل: افغانستان اسلام جمهوریتی کابینه‌سی‌نینگ فیصله‌سی اساسیده، ملی کینگاش شامل حکومت برچه یوقاری رتبه‌لی رکنلری شو ییل‌ آلتینچی اسدگچه دارایی‌لرینی جمهورلیک ریاستی ایشلر اداره‌سی عمومی ریاستی نینگ دارایی‌لرنی ثبت اېتیش ریاستی‌گه ثبت اېتیش‌گه ملکف‌ ایدیلر، ثبت اېتیش نینگ 13اسدگچه دوامی بارایدی.

کوپراغ اوقینگ