مدنیت و معلومات وزیرلیگی

مدنیت و معلومات وزیرلیگی اسلامی جمهوریتنینگ اونملی وزیرلیگلریدن بیری بولیب فرهنیگ استراتیژیلرنی توزه تیش، مدنیت، ادب، و هنرنی جامعه گه ترقتیش، فرهنگی خدمتلر و معلوماتلر ارائه ایتیش، یازوچیلر، تحقیقچیلر، و صنعتچیلرنی حمایه قیلیب، کتاب باسیش و ترقتیش، کتابخانه لرنی کوپیتیریب کتاب اوقیش

.فرهنگینی ایجاد ایتیش، فکر بیلدیریش ایرکینلیگی، مطبوعات، موسیقی ساحه سیده هنری آثارلر، تیاتر، فیلم، تصویری صنعت، تاریخ، مدنیت و تیلنی حفاظت و حمایت ایتیش بیلن موظفدیر