ښاغلی محمد نبي مصداق

د ښاغلي محمد نبي مصداق پېژندنه

زیږیدو کال:1325

زیږیدو ځای: پکتیا

 ابتدائیه او ثانوي زده کړې: د رحمن بابا عالي لیسه– کابل

   لوړې زده کړې: د انګلستان د ساسکس پوهنتون څخه په بشر پېژندنه کې دوکتور  

کاري تجربه: بي بي سي راډیو او امریکا غږ راډیو سره لیکوال او خبرېال

اوسنۍ دنده: په مطبوعاتي چارو کې د افغانستان د اسلامي جمهوري ریاست د عالي مقام ستر سلاکار