ښاغلی محمد افضل لودین

د ښاغلي محمد افضل لودین ژوندلیک

زیږیدو کال: 1331

زیږیدو ځای: کابل
ثانوي زده کړې: د کابل حربي ښونځۍ 

لوړې زده کړې: د کابل حربي پوهنتون، د روسیې له مسکو پوهنتون نظامي ماسټر 

کاري تجربه: نغلو کې د کومانډو قومندان، کابل کې د غنډ قومندان، د حربي پوهنتون قومندان، د جلال آباد د 11 فرقې قومندان، د پکتیا د نمبر 3 قول اردو قومندان او د کابل د نمبر 1 قول اردو قومندان

اوسنۍ دنده: په پوځي چارو کې د جمهوري ریاست د عالي مقام ستر سلاکار