ښاغلی رضوان الله احمدزی

د ښاغلي رضوان الله احمدزي ژوندلیک

زیږیدو کال:  1358

زیږیدو ځای: خوست

لومړنۍ او ثانوي زده کړې: د فتح لیسه 

لوړې زده کړې: د آریانا پوهنتون معالجوي طب 

کاري تجربه: په دولتي او نادولتي ادارو کې 20 کاله دنده 

اوسنۍ دنده: د عامې روغتیا په چارو کې د جمهوري ریاست د عالي مقام ستر سلاکار