جلسهء با نمایندگان نواحی ۱۷و ۱۸ شاروالی کابل برگزار گردید

مولوی عبدالباقی منصور رئیس امور فرهنگی و اجتماعی ریاست عمومی اداره امور با وکلای گذر، علماو متنفذین نواحی ۱۷ و ۱۸ شاروالی کابل امروز چهار شنبه ۲ ربیع الاول دیدار نمود و مشکلات آنها را شنید.
این جلسه که در تالار جلسات ریاست عمومی اداره امور برگزار گردیده بود، پس از تلاوت قرآن کریم، مولوی محمد ناصری کبیری رئیس انسجام امور مردمی شاروالی کابل پیرامون وظایف و مسوولیت های وکلای گذر صحبت نمود.
وی گفت، وکلای گذر و نواحی نقش تسهیل کننده و هماهنگ کننده بین مردم و ادارات را دارا می باشند و باید در قسمت و جایب و مسؤلیت های خود درست عمل کنند.
متعاقبا نظر محمد فیضی به نماینده گی از مردم ناحیهء ۱۷ مشکلات مختلف ناحیه یاد شده را شریک نموده، زمینه اشتغال زایی برای جوانان، قیر یا جغل اندازی جاده های اصلی و فرعی، کمبود آب آشامیدنی و نبود شفاخانه را از جمله مشکلات عمدهء باشنده گان ناحیه یاد شده عنوان نمود.
در همین حال، مولوی سید محمد وثیق به نماینده گی از ناحیه ۱۸ خواست تا به مشکلات ا ز قبیل آب آشامیدنی پاک، شفاخانه و نظافت شهری رسیده گی صورت گیرد.
در این جلسه مولوی عبدالباقی منصور رئیس امور فرهنگی و اجتماعی ریاست عمومی اداره امور بخاطر رسیده گی به مشکلات نواحی یاد شده اطمینان داده اضافه نمود، امارت اسلامی افغانستان جهت رسیده گی به مشکلات باشنده گان شهر کابل متعهد است و ما همواره در تلاش هستیم تا با مسوولیت پذیری تمام وظایف خود را انجام بدهیم.
آقای منصور در جلسه اظهار نمود که مسؤلین نواحی نمایندگان امارت اسلامی مسؤلیت دارند تا جهت هماهنگی و رسیده گی درست به مشکلات مردم صداقت و زحمت را اصل قرار بدهند.
وی افزود وکلای محترم در مورد کمک های بشردوستانه نام های کسانیکه مستحق هستند؛ لست نموده در این راستا خانوده های مستحق را در اولویت خویش داشته باشند.
در پایان جلسه، نماینده گان نواحی یاد شده تعهد شان را بخاطر تحکیم پایه های نظام امارت اسلامی افغانستان اظهار نمودند.
جلسه با دعای خیر برای مردم و پیشرفت کشور خاتمه یافت.