شورای عالی مصالحۀ ملی

شورای عالی مصالحۀ ملی

شورای عالی مصالحه ملی به اساس فرمان شماره ۳۳ مورخ ۳۱/۳/۱۳۹۹ مقام عالی ریاست جمهوری به منظور تنظیم هرچه بهتر امور رهبری پروسه صلح، به حیث یک واحد بودجوی مستقل ایجاد گردیده است.

لینک ویب سایت