واحد تسهیل سرمایه گذاری

واحد تسهیل سرمایه گذاری

اداره واحد تسهیل سرمایهگذاری

اداره واحد تسهیل سرمایه‌گذاری بر اساس حکم شماره (266) مورخ 25/9/1398 مقام عالی ریاست جمهوری جهت انتظام بهتر امور در راستای تسهیل و حمایت از سرمایه‌گذاری سکتور خصوصی و هم‌چنین شناسایی و توسعه فرصت‌های سرمایه‌گذاری با توسل به مشارکت عامه و خصوصی "واحد تسهیل سرمایه‌گذاری" در جنب ساختار تشکیلاتی ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری ایجاد گردید.

تشکیلات اداره واحد تسهیل سرمایه گذاری

اداره واحد تسهیل سرمایه‌گذاری جهت پیشبرد و تسریع روند کاری امور تسهیل و حمایت از سرمایه‌گذاری شامل چهار ریاست حاوی محتویات و اجراات کاری، قرار ذیل است:

 1- ریاست تحقیق و توسعه؛

2- ریاست حمایت از سرمایه‌گذاری؛

3- ریاست مشارکت عامه و خصوصی؛

4- ریاست انسجام امور زون‌های اقتصادی.

لینک ویب سایت