معاونیت دوم ریاست جمهوری ا.ا

معاونیت دوم ریاست جمهوری ا.ا

معرفی معاونیت دوم ریاست جمهوری

اداره امور ریاست جمهوری نهادی است که تمام زیرمجموعه های ریاست جمهوری را به لحاظ اداری سازماندهی و با همدیگر مرتبط می سازد. از همین رو دفاتر معاونین ریاست جمهوری به طور مستقیم در بخش های مختلف با این اداره ارتباط نزدیک کاری دارند.

معاونت دوم ریاست جمهوری به عنوان بخشی از مجموعه ریاست جمهوری در عرصه های مختلف اداری، احکام و فرامین، نیازمندی های اجتماعی، فرهنگی و حقوقی مراجعین، تدوین و طی مراحل قوانین، مقرره های ادارات مختلف و پالیسی های دولت جمهوری اسلامی افغانستان با اداره امور ریاست جمهوری و بخش های مختلف آن در ارتباط است.

معاونت دوم ریاست جمهور به لحاظ پاسخگویی به نیازهای مردم همواره مورد مراجعه اقشار مختلف از سراسر کشور در بخش های گوناگون فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و حقوقی است. در این راستا مطالبات و خواست های مردم به شیوه های مختلف از جمله از طریق ارائه عرایض و دیدارهای مردمی معاونت دوم و هم چنین از طریق بوردهای مشورتی و ریاست دفتر مقام دریافت و پس از کارشناسی و فرایند اداری از طریق اداره امور ریاست جمهوری در این موارد اجراآت صورت می گیرد.

. هم چنین بخش مهمی از فعالیت های معاونت دوم در سطح رهبری حکومت از طریق کمیته های کابینه دولت جمهوری اسلامی افغانستان و کمیته های فرعی شوراهای تحت رهبری ریاست جمهوری صورت می گیرد. این کمیته ها عبارتند از: کمیته عدلی و قضایی، کمیته قوانین، کمیته مصئونیت سکتور خصوصی، کمیته هماهنگی و پیگیری قضایای عصب املاک دولتی و عامه، کمیته ملی سواد آموزی، کمیته مشترک حکومت و رسانه ها، کمیته فرهنگی و خدمات اجتماعی، کمیته ملی حج فرضی و عمره و زیارات، کمیته ملی احصائیه، کمیته اضطراری جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، شورای عالی استندرد، کمیسیون حمایت از حقوق طفل، کمیسیون نظارت از تطبیق پالیسی ملی جوانان.

 میان دفتر معاونت دوم ریاست جمهوری و اداره امور ریاست جمهوری در طی سال های گذشته به خصوص در دوره حکومت وحدت ملی و هم چنین در دوره حکومت منتخب جدید هماهنگی ارگانیک و منسجم وجود دارد و همه کارها در تفاهم کامل و مناسبات نیک صورت انجام می پذیرد.

از سوی دیگر اداره امور یاست جمهوری نیز در تمام خدمات اداری، مالی، مسلکی و دیگر تسهیلات لازم را برای دفاتر و پرسنل معاونین رییس جمهور و معاونت دوم ریاست جمهوری به گونه درست و سازمانی فراهم می کند تا پاسخگویی کامل به مطالبات مردم صورت گیرد و نیز کارهای ادارات و وزارت خانه های مختلف در زمان معین انجام گیرد.

لینک ویب سایت