اداره پالیسی و ستراتیژی

اداره پالیسی و ستراتیژی

 بر اساس ماده 142 قانون اساسی، اداره پالیسی و استراتیژی ریاست جمهوری در چوکات اداره امور ریاست جمهوری طی فرمانی بتاریخ 24 جوزا 1399 ایجاد گردید.

وظایف و صلاحیت ها:

تهیه پالیسی و استراتیژی های اقتصادی، تجارتی، انکشافی و خدماتی کشور؛

بازنگری پالیسی های و استراتیژی های تهیه شده اقتصادی، تجارتی، انکشافی و خدماتی؛

ارایه گزارش وظایف سپرده شده برای مقام عالی ریاست جمهوری؛

اداره پالیسی و استراتیژی واحد مستقل بودجوی بوده که بودجه آن از طرف اداره امور ریاست جمهوری تامین می گردد.

 

لینک ویب سایت