جمهورلیک ریاستی استراتیژیک و عامه علاقه اداره سی

جمهورلیک ریاستی استراتیژیک و عامه علاقه اداره سی

پالیسی و استراتیژی اداره‌سی
اساسی قانون نینگ 142انچی ماده سیگه بنأ، جمهور رییسلیگ نینگ پالیسی و استراتیژی اداه رسی 1399ییلی جواز آیی نینگ 24انچی تاریخی ده بیر فرمان آرقلی ا.ا.ج.رییسلیگی ایشلری بوییچه عمومی اداره ریاستی نینگ تشکیلیده ایجاد ایتیلدی .
وظیفه لر و صلاحیت لری:
مملکت نینگ اقتصادی، سوداگرلیک، رواجلنیش و خذمتلر پالیسی و استراتیژی لرینی ترتیب گه سالیش
اقتصادی، سوداگرلیک، رواجلنیش و خذمتلر توغریسیده ترتیب گه سالینگن پالیسی و استراتیژی لرنی کوریب چیقیش
تاپیشیرلیگن وظیفه لر گزارش لرینی جمهور رییسلیک عالی مقامی ده تقدیم قیلیش
مذکور اداره مستقل بودجه واحدی بولیب بودجه سی ا.ا.ج.رییسلیگی ایشلری بوییچه عمومی اداره ریاستی تامانیدن تامین بوله دی.

ویب‌سایت لینکی