کمیسیون عالی مبارزه علیه مواد مخدر و مسکرات

کمیسیون عالی مبارزه علیه مواد مخدر و مسکرات

کمیسیون عالی مبارزه با مواد مخدر و مسکرات:

کمیسیون عالی مبارزه با مواد مخدر و مسکرات به تاًسی از فرمان شماره( 17)مؤرخ 17/2/۱۳۹۹ مقام عالی ریاست جمهوری ایجاد گردیده است، مسئولیت دارالانشاء این شورا را ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری بر عهده دارد.

وظایف و صلاحیت های کمیسیون عالی

کمیسیون عالی دارای وظایف ذیل میباشد:

  1. تصویب و نظارت از تطبیق ستراتیژی ملی کنترول مواد مخدر و مسکرات و تجدید نظر بر آن؛
  2. تصویب پالیسی ها و طرزالعمل های مربوط به مبارزه با مواد مخدر و مسکرات و نظارت از تطبیق آن؛
  3. اتخاذ تدابیر لازم جهت تقویت همآهنگی و همکاری میان وزارت ها و ادارات ذیربط؛
  4. اتخاذ تدابیر لازم جهت کاهش تقاضا به مواد مخدر و مسکرات و فراهم نمودن زمینۀ تداوی معتادین مواد مخدر؛
  5. اتخاد تدابیر لازم برای جلوگیری از زرع غیر قانونی نباتات مؤلد مواد مخدر؛
  6. ایجاد کمیتۀ تخنیکی به منظور تطبیق بهتر احکام این قانون در صورت ضرورت؛
  7. استماع گزارش اجراآت و بررسی چالش ها و مشکلات مبارزه با مواد مخدر و اتخاذ تصمیم در زمینه؛
  8. پیشنهاد تعدیل احکام این قانون؛
  9. اتخاذ تصمیم در مورد زرع نباتات مؤلد مواد مخدر به منظور رفع نیازمندی های طبی، صنعتی و تحقیقات علمی و طبی،
  10. پیگیری اجراآت پولیس، څارنوالی ها و محاکم ذیربط در قضایای مواد مخدر و مسکرات؛