دولسمه ګڼه مصوبه

 

 


دیارلسمه ګڼه مصوبه


یویشتمه ګڼه مصوبه

یویشتمه ګڼه مصوبه


یویشتمه ګڼه مصوبه


یوولسمه ګڼه مصوبه

یوولسمه ګڼه مصوبه


لسمه ګڼه مصوبه


نهمه ګڼه مصوبه


اتمه ګڼه مصوبه


اوومه ګڼه مصوبه


شپږمه ګڼه مصوبه

شپږمه ګڼه مصوبه کال ۱۳۹۹