لومړۍ ګڼه مصوبه

لومړۍ ګڼه مصوبه


دوهمه ګڼه مصوبه

دوهمه ګڼه مصوبه


درېیمه ګڼه مصوبه

درېیمه ګڼه مصوبه


څلورمه ګڼه مصوبه

څلورمه ګڼه مصوبه


پنځمه ګڼه مصوبه

پنځمه ګڼه مصوبه


شپږمه ګڼه مصوبه

شپږمه ګڼه مصوبه کال ۱۳۹۹


اوومه ګڼه مصوبه


اتمه ګڼه مصوبه


نهمه ګڼه مصوبه


لسمه ګڼه مصوبه