بیست و یکمین جلسه کابینه: در مورد ایجاد کمپلکس های زراعتی و مراکز پروسس ذغال سنگ بحث شد

بیست و یکمین جلسه کابینه


بیستمین نشست کابینه؛ طرح جلوگیری از حادثات ترافیکی تائید و فیصله گردید تا از طرف ادارات ذیربط تطبیق گردد

بیستمین نشست کابینه