فیصله های جلسه شماره ۲۹ کابینه امارت اسلامی افغانستان

فیصله های جلسه شماره ۲۹ کابینه امارت اسلامی افغانستان