اعلان داوطلبی

اعلان داوطلبی

اعلان داوطلبیریاست تدارکات ملی ریاست عمومی اداره امور ا.ا.ا به نمایندگی از د افغانستان برشنا شرکت از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در این پروسه داوطلبی اشتراک نموده و نقل سافت شرطنامه مربوط را ا...

معلومات بیشتر

اعلان داوطلبی

اعلان داوطلبی ریاست تدارکات ملی ریاست عمومی اداره امور ا.ا.ا به نمایندگی وزارت دفاع ملی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در این پروسه داوطلبی اشتراک نموده و نقل سافت شرطنامه مربوط را از

معلومات بیشتر

دعوت شرکت محترم ساختمانی جهان دیزاین به جلسه استما...

دعوت شرکت محترم ساختمانی جهان دیزاین به جلسه استماعیه به اطلاع شرکت محترم ساختمانی جهان دیزاین دارنده جواز نمبر (D-44803) رسانیده میشود که مطابق ماده 49 تدارکات محرومیت شان از طرف وزارت محترم شه...

معلومات بیشتر

دعوت شرکت محترم تولید ادویه خیبر فارما به جلسه است...

دعوت شرکت محترم تولید ادویه خیبر فارما به جلسه استماعیه به اطلاع شرکت محترم تولید ادویه خیبر فارما دارنده جواز نمبر (D-81975) رسانیده میشود که مطابق ماده 49 تدارکات محرومیت شان از طرف ریاست محترم تدارکات اقلام ع...

معلومات بیشتر

دعوت شرکت محترم تولید ادویه خیبر فارما به جلسه است...

دعوت شرکت محترم تولید ادویه خیبر فارما به جلسه استماعیه به اطلاع شرکت محترم تولید ادویه خیبر فارما دارنده جواز نمبر (D-81975) رسانیده میشود که مطابق ماده 49 تدارکات محرومیت شان از طرف ریاست محترم تدارکات اقلام ع...

معلومات بیشتر