اعلان داوطلبی

اطلاعیه تعدیل شماره 1 شرطنامه

اطلاعیه تعدیل شماره 1 شرطنامه ریاست تدارکات ملی ریاست عمومی اداره امور ا.ا.ا به نمایندگی از وزارت دفاع ملی قبلاً پروژه زیر را به اعلان داوطلبی سپرده بود که بالاثر سوالات داوطلبان در جلسه قبل از داوطلبی، در شرط...

معلومات بیشتر

اعلان داوطلبی

اعلان داوطلبیریاست تدارکات ملی ریاست عمومی اداره امور ا.ا.ا به نمایندگی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در این پروسه داوطلبی اشتراک نموده و نقل سافت شرطنامه مر...

معلومات بیشتر

اعلان داوطلبی

اعلان داوطلبیریاست تدارکات ملی ریاست عمومی اداره امور ا.ا.ا به نمایندگی شاروالی کابل از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در این پروسه داوطلبی اشتراک نموده و سافت کاپی شرطنامه را از ویب سایت ریاست عمومی...

معلومات بیشتر

اعلان داوطلبی

اعلان داوطلبیریاست تدارکات ملی ریاست عمومی اداره امور ا.ا.ا به نمایندگی شاروالی کابل از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در این پروسه داوطلبی اشتراک نموده و سافت کاپی شرطنامه را از

معلومات بیشتر

اطلاعیه تعدیل شماره 1 شرطنامه

اطلاعیه تعدیل شماره 1 شرطنامه ریاست تدارکات ملی ریاست عمومی اداره امور ا.ا.ا به نمایندگی از د افغانستان برشنا شرکت قبلاً پروژه زیر را به اعلان داوطلبی سپرده بود که بالاثر سوالات داوطلبان در جلسه قبل از داوطلبی،...

معلومات بیشتر