70 تن کارمند از انستیتوت تدارکات ملی فارغ شدند

یک دربند حویلی در شهر کابل به مالک اصلی آن تسلیم د...

یک باب حویلی در شهر کابل به مالک اصلی آن تسلیم داده شدریاست بررسی منازل و جایدادهای تحت تأمین ریاست عمومی اداره امور امارت اسلامی افغانستان یک دربند حویلی را که در ساحه پلچرخی، ناحیه نوزدهم شهر کابل موقعیت دارد؛...

معلومات بیشتر

رئیس امور فرهنگی و اجتماعی با علماء و بزرگان قومی...

رئیس امور فرهنگی و اجتماعی با علماء و بزرگان قومی ولسوالی موسهی دیدار نمود الحاج مولوی محمد اسحق آخندزاده رئیس امور فرهنگی و اجتماعی ریاست عمومی اداره امور امارت اسلامی افغانستان با علمای کرام، مسؤلین و بزرگان...

معلومات بیشتر

پنجمین جلسه کمیته تفکیک و تصفیه قراردادها برگزار ش...

پنجمین جلسه کمیته تفکیک و تصفیه قراردادها برگزار شدمولوی محمد صابر معتصم بالله، معاون مالی و اداری ریاست عمومی اداره امور در جلسه کمیته تفکیک و تصفیه قراردادها گفت؛ پروژه‌ها و قراردادهای که به طور قان...

معلومات بیشتر

نمایندگان نواحی دهم و یازدهم: برای دفاع از امارت ا...

نمایندگان نواحی دهم و یازدهم: برای دفاع از امارت اسلامی آماده هر نوع قربانی هستیمالحاج مولوی محمد اسحق آخندزاده، رئیس امور فرهنگی و اجتماعی ریاست عمومی اداره امور امارت اسلامی افغانستان بخاطر حل مشکلات مرد...

معلومات بیشتر

دو و نیم جریب زمین به مالک اصلی آن سپرده شد

دو و نیم جریب زمین به مالک اصلی آن سپرده شد ریاست بررسی منازل و جایدادهای تحت تأمین ریاست عمومی اداره امور امارت اسلامی افغانستان دو نیم جریب زمین را که در ناحیه نهم ساحه شش درک شهر کابل موقعیت دارد؛ امروز سه&...

معلومات بیشتر

جلسات آفرگشایی با شفافیت کامل برگزار می‌شود

جلسات آفرگشایی با شفافیت کامل برگزار می‌شود مولوی محمود شاه زاهد، رئیس دفاع و امنیت اداره امور در جلسه آفرگشایی پروژه تهیه و تدارک (1721) قلم پرزه جات مختلف النوع وسایط ثقیله انجنیری وزارت دفاع ملی اشتراک...

معلومات بیشتر

آخرین خبر ها

ویدیو های بیشتر