شرکت دولتی افغان پست با پنج اداره تفاهمنامه همکاری امضا کرد


تفاهمنامه پنج جانبه میان شرکت دولتی افغان پست، وزارت صنعت و تجارت، اداره هوانوردی ملکی، فدراسیون اتاق های افغانستان و اتاق تجارت و سرمایه گذاری به منظور فراهم سازی تسهیلات در خدمات دهلیز هوائی شرکت دولتی افغان پُست با حضور داکتر عبدالکریم توتاخیل معاون انسجام امور دولت ریاست عمومی اداره امور با اشتراک مسوولین ادارات ذیربط، به امضا رسید.
هدف از امضای این تفاهمنامه فراهم سازی سهولت‌ها در خدمات کارگو شرکت دولتی افغان پُست، سرویس ملی و بین المللی، تقویت راه های انتقالاتی و مواصلاتی فضائی، تقویت روابط تجارتی افغانستان با سایر کشورهای جهان و تقویت چشمه های عایداتی جمهوری اسلامی افغانستان میباشد.