افغان پست دولت شرکتی بیش اداره بیلن اوز- ارا همکارلیک شرطنامه نی امضا قیلدی


افغان پست دولت شرکتی بیش شرطنامه نی صناعت و تجارت وزیرلیگی، ملکی هوا یوللری اداره سی، افغانستان اتاقلری فدراسیونی و سوداگرلیک و سرمایه یاتقیزیش اتاقی بیلن افغان پست دولت شرکتی نینگ هوا دهلیز خذمتلریگه آسانلیک کیلتیریش اوچون ا.ا.ج.رییسلیگی ایشلری بوییچه عمومی اداره ریاستی نینگ دولت ایشلرینی منسجملشتیریش بوییچه اورین باسری داکتر عبدالکریم توتاخیل حضوریده تیگیشلی اداره لر نماینده لری اشتراکی بیلن امضا قیلدی.
اوشبو شرطنامه نینگ امضا بولیشی دن هدف افغان پست شرکتی نینگ کارگو، ملی و خلق ارا خذمتلریگه آسانلیک کیلیش همده هوا یولریگه یتکزیش و تاشیش خذمتلری قوچلی بولیش دیر و اوشبو مسله ا.ا.جمهورلیگی نینگ درآمدلرنی دنیا بوییچه کوچلی قیلیش امکانیت گه قادر دیر دیب ایتیلدی.