جلسه هماهنگی به منظور ارائه گزارش از کارکردها و مشکلات کمیسیون های سه‌گانه اعزام کارگران به خارج از کشور برگزار گردید

جلسه هماهنگی به منظور ارائه گزارش از کارکردها و مشکلات کمیسیون های سه‌گانه اعزام کارگران به خارج از کشور برگزار گردید


جلسه هماهنگی به منظور ارائه گزارش از کارکردها و مشکلات فرا راه کمیسیون های سه گانه اعزام کارگران به خارج از کشور ازطرف ریاست انسجام روابط خارجه اداره امور ریاست جمهوری با اشتراک نمایندگان وزارت های امورخارجه، کار و امور اجتماعی، مهاجرین و عودت کنندگان، تحصیلات عالی، معارف، ریاست عمومی امنیت ملی و شرکت های خصوصی کاریابی برگزار گردید.
اتل شمس رئیس انسجام روابط خارجه ریاست عمومی اداره امور، دیدگاه جلالتمآب رئیس جمهور کشور را در مورد اعزام کارگران به خارج از کشور را بیان داشته گفت، ایجاد زمینه کار برای کارگران افغان در خارج از کشور به صورت قانونی، سبب میشود تا خانواده های زیادی درآمد مالی مناسبی به دست آورند.
از سوی هم نماینده وزارت کار و امور اجتماعی در مورد تاریخچه، کارکردها و مشکلات فرا راه کمیسیون های سه گانه اعزام کارگران به خارج از کشور معلومات ارایه نموده، در زمینه خواهان همکاری ادارات و وزارت های مربوطه گردید.
در همین حال، نقشه راه، وظایف و مکلفیت های ادارات ذیربط طی پریزینتیشِ از طرف ریاست انسجام روابط خارجه اداره امور ارایه گردید.
همچنان در این جلسه نماینده گان ادارات ذیربط نظریات شان را در مورد مشکلات فرا راه کمیسیون های سه گانه ارایه نموده خواهان ایجاد بورد عالی مهاجرت جهت ایجاد سهولت و رسیده گی به مشکلات کارگران گردیدند.
در اخیر جلسه فیصله صورت گرفت کار روی بورد عالی مهاجرت به منظور اعزام کارگران به خارج کشور به سطح معینیت‌ها در سه کمیته تخنیکی آغاز گردد و نقشه راه آن طی یادداشت ترتیب شده و به مقام عالی ریاست جمهوری ارسال شود.