در مورد طرح ها و برنامه های اصلاحی وزرات اطلاعات و فرهنگ بحث صورت گرفت

در مورد طرح ها و برنامه های اصلاحی وزرات اطلاعات و فرهنگ بحث صورت گرفت

جلسه به منظور بحث پیرامون مسوده قانون انکشاف و تطبیق زبان ها، طرح قانون حفظ میراث های فرهنگی، طرح پالیسی رسانه های همه‌گانی، طرح مقرره جوایز فرهنگی، طرح عایداتی ساختن ساحات باستانی و آبدات تاریخی، طرح محافظتی آثار منقول فرهنگی موزیم های کشور و پشنهادات طرح تولید فرهنگی وزرات اطلاعات و فرهنگ، از طرف ریاست انسجام شورا های عالی ریاست جمهوری با اشتراک نماینده گان معاونیت دوم ریاست جمهوری، مشاوریت فرهنگی مقام عالی ریاست جمهوری و وزرات های اطلاعات و فرهنگ، دفاع ملی و عدلیه برگزار گردید.
شاپور ژمن رییس انسجام امور شورا های عالی ریاست جمهور دیدگاه جلالتمآب رییس جمهور کشور را در مورد طرح و برنامه های وزرات اطلاعات و فرهنگ ارایه نموده، حمایت از فرهنگ، زبان های ملی و سایر زبان ها، آزادی بیان، رسانه ها و حفظ میراث های فرهنگی را جز اولویت های حکومت افغانستان خواند.
از سوی هم نماینده وزرات اطلاعات و فرهنگ ضمن ارایه معلومات در مورد برنامه و طرح های آن وزارت گفت، طرح و مکانیزم اجرایی برنامه های اصلاحی وزرات اطلاعات و فرهنگ ترتیب و تهیه گردیده است و باید پس از جمع آوری نظریات و دیدگاه ادارات ذیربط به مراجع حقوقی ارسال گردد.
همچنان در این جلسه اشتراک کنندگان نظریات شان را در مورد طرح ها و برنامه های یاد شده ارایه نموده و همکاری همه جانبه را بخاطر تطبیق آن اعلام داشتند.
در اخیر جلسه فیصله صورت گرفت تا وزارت ها و ادارات عضو جلسه، نظریات شان را به گونه کتبی جهت غنامندی با وزرات اطلاعات و فرهنگ شریک نمایند.