سیمینار یک روزه به منظور آگاهی دهی از اهداف انکشاف پایدار (SDGs) برگزار گردید

سیمینار یک روزه به منظور آگاهی دهی از اهداف انکشاف پایدار (SDGs) برگزار گردید


سیمینار یک روزه به منظور آگاهی دهی از اهداف انکشاف پایدار (SDGs) برای شماری از کارمندان اداره امور ریاست جمهوری با حضور داکتر عبدالکریم توتاخیل معاون انسجام امور دولت اداره امور ریاست جمهوری وبا اشتراک محمد نبی سروش سرپرست معینیت مسلکی وزارت اقتصاد برگزار گردید.
ابتدا داکتر عبدالکریم توتاخیل معاون انسجام امور دولت اداره امور ریاست جمهوری در مورد اهمیت و جایگاه افغانستان در محور اهداف انکشاف پایدار(SDGs) ابراز نظر نموده، انکشاف متوازن در همه سکتور و بخش ها را برای کشور مهم و حیاتی عنوان نمود.
از سوی هم سرپرست معینیت مسلکی وزارت اقتصاد جهت آگاهی دهی تمام از اهداف انکشاف پایدار (SDGs) طی یک پریزنتیشن به جزییات آن پرداخته و با سهم گیری اشتراک کننده گان روی موارد آن بحث و تبادل نظر صورت گرفت .
اهداف انکشاف پایدار (SDGs) یک برنامه بین المللی است که 193 کشور جهان عضویت آن را دارد و افغانستان یکی از اعضای آن می باشد .