جلسه کمیسیون دیجیتال سازی ادارات دولتی برگزار شد

کمیسیون دیجیتال سازی ادارات دولتی جلسۀ را به رهبری عطاالله نصیب رئیس واحد تسهیل سرمایه گذاری اداره امور ریاست جمهوری بخاطر تعقیب فرمان جلالتمآب رئیس جمهور کشور در مورد تسریع روند دیجیتال سازی ادارات دولتی، برگزار نمود.
در این جلسه که وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، رئیسان اداره مرکزی احصائیه، اداره اترا، رادیو تلویزیون ملی و نماینده وزارت مالیه حضور داشتند؛ نخست عطاالله نصیب رئیس واحد تسهیل سرمایه گذاری اداره امور در مورد فرمان و دیدگاه جلالتمآب رئیس جمهور کشور در قسمت دیجیتال سازی ادارات دولتی و اهمیت آن بحث نمود.
معصومه خاروی وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی ضمن استقبال از پی گیری فرمان جلالتماّب رئیس جمهور کشور در مورد دیجیتال سازی ادارات دولتی وعده همکاری همجانبه را سپرد.
عمر منصور انصاری رئیس اداره اترا در مورد سیستم های فعلی بحث نموده خواستار بازنگری سیستم های موجود در ادارات دولتی گردیده و تاکید نمود که باید از ظرفیت داخلی کشور استفاده اعظمی صورت گیرد.
در اخیر جلسه فیصله گردید که به خاطر همکاری و هماهنگی بیشتر جلسات هفته وار این کمیسیون دایر و گزارش کاری خویش را ماه یک بار با جلالتمآب رئیس جمهور شریک نمایند.